logo

Søk

Du er her:

Må vente på uavhengig veitilsyn

Regjeringen vil utrede behovet for et veitilsyn innen utgangen av 2008. Det er ikke godt nok. Behovet er allerede godt dokumentert, og et veitilsyn må etableres så fort som mulig.

OFV har, sammen med Trygg Trafikk og ni andre landsomfattende organisasjoner påpekt overfor samferdselsdepartementet at det er nødvendig å etablere et statlig veitilsyn uavhengig av Statens Vegvesen. Veitilsynet må minimum få ansvaret for å føre tilsyn med infrastrukturen, altså veisystemet for alle trafikantgrupper i Norge. I Stortingsproposisjon 68 av 15. mai 2007 (revidert statsbudsjett) vurderer regjeringen at "det er behov for ei grundig utgreiing av eit eventuelt sjølvstendig tilsynsorgan med ansvar for tilsyn med tryggleiken i vegsektoren. Arbeidet bør avgrensast til spørsmål knytt til infrastrukturen og ikkje ta for seg trafikantar og køyretøy". Så langt er vi enige med regjeringen. Men vi er ikke enige i hva utredningen skal omfatte. Regjeringen mener at en hovedoppgave i denne utredningen vil være å "utgreie behov for å opprette eit sjølvstendig tilsyn og behov for endringar i regelverk". Vi mener at behovet for et uavhengig veitilsyn ikke trenger ytterligere bekreftelse. Det burde være nok eksempler fra veisektoren til å forstå at etableringen av et uavhengig veitilsyn er nødvendig for å sikre tryggheten til trafikantene på norske veier, broer og tunneler. I revidert statsbudsjett for 2007 foreslår regjeringen å opprette et utvalg i løpet av sommeren. Utvalget skal legge fra en innstilling innen utgangen av 2008 i form av en NOU. Det mener vi er altfor lang tid. Det kan umulig være nødvendig å bruke nærmere 18 måneder på å vurdere om det er behov for et uavhengig veitilsyn. Det er, etter vår mening, alt for lang frist, selv om oppgaven var å definere en tydelig rolle og mandat for et slikt tilsyn. Det finnes allerede norske tilsynsrollemodeller fra jernbane og luftfart, og fordi veitilsynets mandat, slik det er beskrevet i revidert budsjett, skal være mer begrenset enn mandatene til de andre tilsynene, bør det være en overkommelig oppgave å legge fram en innstilling innen utgangen av 2007. Vi oppfordrer hermed regjeringen til å få fortgang i denne viktige og nødvendige prosessen.
16.05.2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no