logo

Søk

Du er her:

OFVs anbefalinger når i stor grad fram

Det regjeringsoppnevnte Særavgiftsutvalget overleverte før ferien sin rapport. Utvalgets forslag beveger seg i retning av høyere avgift på bruk og lavere avgift på kjøp av bil, i tråd med OFVs anbefalinger. Rapporten gir et godt grunnlag for videre analyser av forslagenes samlede effekt.

Særavgiftsutvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg som ble bedt om å se på hvordan særavgiftene kan utformes på en bedre måte ut fra hensynet til

  1. å skaffe staten inntekter
  2. å korrigere for negative effekter

Utvalget har vurdert alt fra sukkeravgift og alkoholavgifter til særavgiftene på kjøp, bruk og eie av bil.

Utvalgets forslår følgende endringer på bilavgiftene:

  • Autodieselavgiften økes til kr 4,64 kroner pr liter. I dag er autodieselavgiften på 3,02 for svovelfri og 3,07 for lavsvovel mineralolje. Begrunnelsen er at diesel har høyere energiinnhold enn bensin per liter, og utvalget mener avgiftene for bensin og diesel må være lik per energienhet. Endringen vil gi staten 2,9 mrd mer i inntekter fra dieselomsetningen.
  • CO2 avgiften på bensin og diesel reduseres fra hhv kr 345 og 203 kr per tonn til kr 200 kroner per tonn CO2. Dette gir et provenytap på 750 millioner kroner. Begrunnelsen er at CO2-avgiftene på drivstoff bør harmoniseres med CO2 avgift på utslipp fra andre forurensingskilder.
  • Omregistreringsavgiften bortfaller. I stedet skal det betales merverdiavgift på avanse ved salg av brukte biler i kommersiell sammenheng. Begrunnelsen er at omregistreringsavgiften er en fiskal avgift som må utformes deretter. Det fremheves også at dette er en særnorsk avgift. Utvalget peker på at endringen kan føre til en konkurransevridning i favør av privat bruktomsetning av biler. Eventuelle konsekvenser for forbrukerne eller bilbransjen diskuteres ikke nærmere. Endringen vil gi et provenytap på 500 millioner kroner.
  • Engangsavgiften på nye biler reduseres med 10 prosent. Utvalget mener engangsavgiften har store fordelingsvirkninger, som i stedet bør skattlegges gjennom direkte skatter. Samtidig har engangsavgiften stor betydning for bilparkens alder og sammensetning, og dermed miljøeffekt. Redusert engangsavgift vil dermed kunne ha positiv effekt på miljøet, og utvalget mener videre dette vil redusere omsetningen av næringskjøretøy til privat bruk. Endringen gir staten et inntektstap på 1,4 mrd kroner.
  • På lengre sikt foreslår utvalget at det innføres veiprising.OFVs kommentar:

Rapporten gir en svært grundig og innsiktsfull behandling av særavgiftene på bil og bilbruk. Utvalget har vært modige i sine forslag til endringer, og strukturen på forslaget beveger seg i riktig retning.

Utvalget har ikke gjort en samlet vurdering av de ulike tiltakene som berører veitrafikken. Dette blir også påpekt i rapporten. Det vil være et naturlig neste skritt å foreta en samlet vurdering av de ulike endringene i bilavgiftene som foreslås.

De foreslåtte avgiftsendringene på drivstoff vil føre til en vridning til fordel for bensin. Dette er i strid med et viktig prinsipp OFV mener bør legges til grunn for avgiftsutformingen, nemlig teknologinøytralitet.

Det går ikke frem at forslagene innebærer en vesentlig skjerping av bilbeskatningen. Endringene er beregnet å gi en netto økning i bilavgiftene på 450 millioner kroner, og da er forslaget om fremtidig veiprising ikke medregnet. Dette er ikke i tråd med utvalgets mandat om å komme forslag innenfor en provenynøytral ramme. Det bør således være rom for en kraftigere reduksjon av engangsavgiften på sikt. Det bør utredes nærmere hvordan flere tiltak virker sammen, for eksempel en eventuell fremtidig innføring av veiprising sammen med en parallell nedtrapping engangsavgiften.

Alt i alt er rapporten et viktig bidrag i debatten om en mer fornuftig bilbeskatning.

Særavgiftsutvalgets rapport er overlevert til Finansdepartementet i form av en NOU (Norges Offentlige Utredninger). NOU'en er på høring frem til 20. oktober 2007, og Opplysningsrådet for Veitrafikken er en av høringsinstansene.

31.07.2007

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no