logo

Søk

Du er her:

Forvaltningsreformen, en politisk snuoperajon til beste for brukerne?

Dersom fullt finansierings- og forvaltningsansvar for øvrige riksveier overføres fra staten til fylkeskommunene, er det en markert politisk endring fra regjeringen Stoltenberg I til Stoltenberg II.

Kritisk til Forvaltningsreformen
OFV er kritisk til intensjonene bak forslaget til Forvaltningsreformen. Vi oppfatter departementets forslag som en gjennomgang av statlige oppgaver som kan overføres til regional forvaltning for å skape sterke, regionale utviklingsaktører. Det er ikke i tråd med hva vi mener burde være utgangspunktet for en forvaltningsreform, nemlig hvordan man kan fremme en bedre organisasjons- og tjenesteproduksjon basert på brukernes behov.

Forslagets innhold
Vi forstår forslaget slik at det legges opp til at fullt finansierings- og prioriteringsansvar for mesteparten av dagens øvrige riksveier overføres fra staten til fylkeskommunene. Finansiering av veiutbygging og vedlikehold skal sikres gjennom rammeoverføringene fra Kommunal- og Regionaldepartementet til fylkene.

I høringen er det redegjort for økonomiske og administrative konsekvenser av denne overføringen, både for en regionmodell og for en forsterket fylkesmodell. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har signalisert at dagens fylkeskommunale struktur i hovedsak skal bestå. Vi legger derfor til grunn redegjørelsen knyttet til forsterket fylkesmodell.

Snur fokus bort fra brukernes behov
Vi registrerer med forundring at fokuset til regjeringen Stoltenberg 2 nå er endret fra å fokusere på at organisasjons- og tjenesteproduksjon skal være basert på brukernes behov, til å fremme sterke, regionale utviklingsaktører.

Vi savner en helhetlig gjennomgang av hele veiforvaltningen i lys av brukernes behov og på tvers av forvaltningsnivåer. Dette er ikke belyst i meldingen om Forvaltningsreformen. Det er bekymringsfullt at det ikke sannsynliggjøres at de foreslåtte endringene vil føre til at brukernes behov styrer veiforvaltningen i større grad enn ved dagens ordning.

Det er positivt at Stoltenberg 2 fortsatt er opptatt av at endringene ikke skal føre til økte administrative og økonomiske kostnader. Det er imidlertid ikke sannsynliggjort at de foreslåtte endringene vil føre til at kostnadene ikke øker. OFV er bekymret for at de foreslåtte endringen vil innebære mer omfattende og krevende beslutningsprosesser som involverer flere personer både på administrativt og politisk nivå enn ved dagens ordning. Dermed kan utfallet bli at ressurser flyttes fra tjenesteproduksjon til administrasjon, i strid med målsettingen.

Vi er bekymret over konsekvensene ved forslaget om å overføre hoveddelen av øvrig riksveinett slik det går frem i meldingen:

  • Endringene kan svekke mulighetene for å se på hensynet til transportbrukerne over hele landet i sammenheng
  • Nasjonal transportplan som styringsdokument i transportpolitikken vil bli svekket
  • Kvaliteten på øvrige riksveier kan bli forskjellig i de ulike deler av landet, avhengig av regionenes prioriteringer

Dette er alvorlige ankepunkter til de foreslåtte endringer, som bør belyses nærmere og gjøres gjenstand for en fornyet politisk vurdering.

Betingelser for vellykket overføring av øvrig riksveier ut fra brukernes behov
For å kunne avbøte de mulige negative sidene ved overføringen, mener Opplysningsrådet for Veitrafikken at følgende krav til overtagelse og videre forvaltning av det nedklassifiserte veinettet må på plass for overføringen trer i kraft:

  1. Veiene må settes i skikkelig stand før overtagelsen, eller innen en definert overgangsperiode.
  2. Det må innføres statlige føringer for tjenestekvaliteten i form av lovpålagte standardkrav til drift, vedlikehold og veistandard
  3. Det må etableres en uavhengig tilsynsmyndighet
  4. Det må følge tilstrekkelig med økonomiske ressurser

Ny høring
Det er en rekke uløste og ubelyste sider ved de foreslåtte endringene. Det vil ikke være i tråd med rasjonelle beslutningsprosesser å haste denne endringen gjennom uten først å foreta en grundig og tilstrekkelig analyse av konsekvensene.

Under henvisning til Utredningsinstruksens bestemmelser, imøteser OFV en ny gjennomgang av økonomiske og administrative konsekvenser for de foreslåtte forvaltningsendringene basert på den fylkesmodellen regjeringen ønsker. Vi ser frem til en ny høringsrunde i tilknytning til en ny gjennomgang.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no