logo

Søk

Du er her:

Parkeringsskatt kan kutte køene

En svensk undersøkelse viser at fordelsskatt på jobbens parkeringsplass kan kutte køene i rushtiden med inntil 40 prosent

Køprising er ikke det eneste virkemiddelet som vil redusere køene inn til de store byene. En fersk undersøkelse som Sweco har utført for de svenske Vägverket viser at fordelsskatt på jobbens parkeringsplass kan redusere trafikken med mellom 2 og 17 prosent over døgnet. I rushtiden er reduksjonen beregnet til mellom 5 og 40 prosent.

Svenskene innførte fordelsbeskatning for privat bil på det å parkere gratis på jobben i 2004, men svært få arbeidsgivere og arbeidstagere oppgir frynsegodet. I 2007 var det kun 1,9 % av samtlige ansatte i Stockholms kommune som fikk oppgitt skattefordelen i selvangivelsen. Undersøkelsen fra Sweco viser at det er 65 % som reiser kollektivt til jobben i Stockholm, og 6 % som bruker firmabil. Begge disse gruppene er unntatt fra fordelsbeskatningen. Det er de resterende 20 % av arbeidsreisene som foretas med privatbil som kan utløse fordelsbeskatning.

OFV utarbeider en rapport om rushtidsavgift og andre tiltak
OFV er midt i et analysearbeid for å kartlegge hvilke tiltak som kan styre biltrafikken i de store byene i rushtiden. Bompenger, køprising og skattlegging av gratis parkering er alternative virkemidler, men de har forskjellige virkemåter:

Bompenger har én primær funksjon; å finansiere nye veiprosjekter og forbedre kollektivtrafikken.

Formålet med køprising er å redusere den store trafikkbelastningen i rushtiden og fordele biltrafikken på en annen måte gjennom døgnet.

Skattlegging av gratis parkering kan redusere køene i rushtiden, men vil ha begrenset virkning resten av dagen.

Det bør være mulig å kombinere ulike virkemidler slik at flere målsettinger kan nås, både finansieringsbehovet, klimareduksjoner og fremkommelighetsforbedringer.

Også positive tiltak er nødvendig
OFV mener at restriktive tiltak ikke kan være de eneste virkemidlene for å styre folks valg av transportmiddel. Et forbedret kollektivtilbud må på plass før eventuelle begrensninger i bilbruk innføres.

Flere innfartsparkeringsplasser, hyppigere avganger med buss, tog og bane, skattefritak for månedskort sponset av arbeidsgiver er andre eksempler på positive tiltak som kan stimulere til økt bruk av kollektivtransport.

- OFV arbeider for tiden med en rapport som skal peke på flere mulige virkemidler for å redusere køene i rushtiden. Rapporten vil være klar i løpet av våren.

Et av målene våre med rapporten er å rydde opp i debatten om rushtidsavgift. Alle politikere, også de i Oslo og Akershus, må våge å ta denne debatten, og se nærmere på hva de ulike tiltakene vil innebære, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no