logo

Søk

Du er her:

Politisk snuoperasjon til beste for brukerne?

Dersom fullt finansierings- og forvaltningsansvar overføres fra staten til fylkeskommunen, er dette en markert politisk endring fra regjeringen Stoltenberg I, til Stoltenberg II. 05.05.2008

OFV er kritisk til intensjonene bak forslaget til forvaltningsreformen. Spesielt gjelder dette endringer som ligger under ansvarsområdet til Samferdselsdepartementet. Vi ser en gjennomgang av statlige oppgaver som kan overføres til regional forvaltning for å styrke de regionale utviklingsaktørene. Det er ikke noe som tilsier at denne overføringen vil resultere i at veiforvaltningen baseres mer på brukernes behov, enn dagens ordning.

Snur fokus bort fra brukernes behov
Utgangspunktet for en forvaltningsreform må baseres på andre føringer enn regionalpolitikk. Vi mener at en forvaltningsreform skal fremme en bedre offentlig forvaltnings- og tjenesteproduksjon, basert på brukernes behov. Derfor ser vi med undring at Stoltenberg II nå snur fokus bort fra brukernes behov, og i stedet setter sterke, regionale utviklingsaktører i sentrum.

Alvorlige ankepunkter
De mest alvorlige ankepunktene mot forvaltningsreformen er konsekvensene av å overføre ansvaret for riksveinettet. Dette kan føre til at nasjonal transportplan som styringsdokument vil bli svekket. Det kan bety at transportbrukernes behov ikke får samme oppmerksomhet i hele landet. Det kan også føre til kvalitetsforskjeller på riksveiene i de ulike landsdelene, avhengig av regionens prioriteringer.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no