logo

Søk

Du er her:

Forslag til funksjonskrav til veisystemet

Hvilke krav bør trafikantene stille til offentlige veier når det gjelder tilgjengelighet, fremkommelighet, forutsigbarhet, sikkerhet og komfort? Rapporten, utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll på oppdrag fra OFV, forsøker å belyse og besvare disse spørsmålene.

I følge Nasjonal transportplan 2010-2019 er en av hovedutfordringene i transportpolitikken det økende gapet mellom transportbehov og standard på infrastrukturen. Dagens bevilgningsnivå vil ikke imøtekomme behovene for gode og sikre veier før om mange tiår. Bilistene vil derfor møte et veinett som byr på mange utfordring, for eksempel knyttet til redusert fremkommelighet og høy ulykkesrisiko. Hva er et rimelig krav fra trafikantene når det gjelder kvaliteten på veinettet? Kan trafikantene forvente at veinettet gir høy sikkerhet og at risikoen for ulykker er lavest mulig?

Rapporten avdekker åpenbare paradokser i norsk veiforvaltning. Det pekes blant annet på at det ikke finnes lover, forskrifter eller normaler som sier noe om når målene om effektiv, sikker og miljømessig veitransport skal nås.

Last ned rapporten her: 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no