logo

Søk

Du er her:

Tiltakspakke gir midler til forsømt vedlikehold

Noe av det forsømte vedlikeholdet blir tilgodesett i regjeringens tiltakspakke. 810 millioner kroner skal brukes på å ta igjen etterslepet på om lag 16 milliarder kroner. - En positiv satsing som må videreføres og forsterkes i årene som kommer, er OFVs kommentar.

Riksveinettets forfall, som er estimert til 16 milliarder kroner, er tilgodesett med 810 millioner kroner i regjeringens tiltakspakke. Videre er midlene til riksveiinvesteringer økt med 1,43 milliarder kroner. Til sammen bidrar tiltakspakken til å forsterke satsingen innenfor samferdselsbudsjettet både med hensyn til vedlikehold og investeringer.
- OFV ser positivt på tiltakspakken for 2009. Men det må ikke stoppe her. Regjeringens satsing på å ta igjen veiforfallet må videreføres i 2010 og årene fremover for at vi skal klare å komme ajour med det enorme etterslepet, sier Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i OFV.

Mer vedlikehold i 2009
Midlene i tiltakspakken er fordelt på 500 millioner til asfalt og forsterkning av fundament, 80 millioner kroner til vedlikehold av fergekaier, 100 millioner kroner til tiltak for bedre trafikksikkerhet, 80 millioner kroner til bruvedlikehold og 50 millioner kroner til tunnelvedlikehold.

Nye veidekker
Tiltakspakken innebærer 500 millioner ekstra kroner til asfaltering og forsterkning av veifundament. Dermed kan vi i 2009 glede oss over at 700 km av riksveiene får nytt veidekke. Dette er et positivt bidrag til å ta tak i veiforfallet. Andelen av riksveinettet som på basis av objektive målinger klassifiseres som dårlig eller svært dårlig, har økt hvert år siden 2000, og var i 2007 kommet opp i over 10 000 kilometer. De ekstra midlene gjør det mulig å ta igjen 14 % av dekkeforfallet på riksveiene.
Ser man på de ordinære budsjettmidlene og tiltakspakkens ekstramidler samlet, vil 2009 med dagens priser kunne gi 2200 km nytt asfaltdekke. Dersom denne innsatsen videreføres vil dekkestandarden kunne heves til et akseptabelt nivå innen 2013.

Bruer
Vedlikeholdsforfallet på bruene er betydelig, og ble ved inngangen til 2007 estimert til 2,7 milliarder kroner. Tiltakspakkens ekstramidler på 80 millioner kroner monner således lite for å ta igjen etterslepet. Dette bør prioriteres i 2010, fordi omfanget av bruer som har behov for omfattende reparasjoner vil øke fra 2010, ifølge forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019.

Tunneler
Vedlikeholdsforfallet på riksveitunnelene ble estimert til 2 mrd kroner ved inngangen til 2007. Tiltakspakkens 50 millioner kroner blir lite i denne sammenheng. Dette kan med fordel prioriteres opp i 2010 og årene fremover, da mange tunneler er mer enn 30 år gamle og er modne for utskiftning av teknisk utstyr.

Midtdelere
OFV er overrasket over den svake satsingen på midtdelere, da dette er et tiltak med svært god trafikksikkerhetseffekt. Det er behov for midtdelere på tungt trafikkerte riksveier for å gi tilfredsstillende barriere mot møteulykker. Tidligere estimater fra Statens vegvesen har antydet et behov på rundt 500 km med midtdelere på riksveinettet, i tillegg til behovet for 4 felts motorvei på de høytrafikkerte veiene. Tiltaktspakken har liten fokus på midtdelere, og ved en finlesing av fylkesoversikten, går det frem at følgende strekninger får midtdelere:

  • 6 millioner kroner til midtrekkverk ved Ryghkollen - Mjøndalen (E134)
  • 7 milloner kroner til midtdeler i kurve på riksvei 7 i Buskerud
  • 5 millioner kroner til oppføring av midtrekkverk ved Farriseidet på E18 i Vestfold
  • 20 millioner kroner til midtrekkverk på strekningen Rannekleiv - Temse på E18 i Aust-Agder
  • 15 millioner kroner til midtrekkverk/forbikjøringsvfelt ved Svemarka på E6 i Nord-Trøndela

Totalt gir dette 53 millioner kroner. Regjeringen oppgir ikke hvor mange kilometer midtrekkverk dette vil gi. Tidligere tall fra Statens vegvesen indikerer at prislappen per km midtdeler ligger på rundt 1 million kroner. Dette vil imidlertid øke kraftig dersom det er behov for breddeutvidelser, noe som ofte er tilfellet. Det kan uansett konstanteres at det ved utgangen av 2009 fortsatt vil gjenstå svært mange km med høytraffikerte veier som burde hatt bedre sikring mot møteulykker.

Mer til investeringer
Investeringsmidlene er fordelt på ulike områder. 500 millioner kroner går til gang- og sykkelveier, 300 millioner kroner til mindre investeringstiltak, 100 millioner kroner til fergekaier, 280 millioner til trafikksikkerhetstiltak, 50 millioner kroner til tunnelopprusting, 200 millioner kroner til fremskynding av åtte stamveiprosjekter.

I tillegg øker bevilgningene til særskilte rassikringstiltak med 60 millioner kroner.

Spesielt positivt er satsingen på gang- og sykkelveier i tiltakspakken. Legger vi tallene i forslaget til Nasjonal transportplan til grunn, vil midlene kunne rekke til 70 - 80 km med gang- og sykkelanlegg i 2009. I tillegg kommer 75 km fra det ordinære budsjettet.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt
Vilrid Femoen, leder politikk og strategi, tlf. 95 16 13 69
Øyvind Solberg Thorsen, direktør, tlf. 95 92 60 19

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no