logo

Søk

Du er her:

Buss mest energieffektivt på lange reiser

I en fersk rapport fra Vestlandsforskning går det frem at ekspressbuss bruker mindre energi per passasjerkilometer enn tog på reiser over 10 mil. Både elbil og buss er mer energieffektive måter å frakte passasjerer på over lengre avstander. Dette nyanserer de tilsynelatende rådende oppfatninger om tog og er et konstruktivt bidrag til debatten om ulike transportmidlers energi- og miljøegenskaper.

I en fersk rapport fra Vestlandsforskning går det frem at det samlede energiforbruket per passasjerkilometer på lange reiser er lavere for buss enn for tog. Det mest energikrevende transportmidlet for lange reiser innenlands er med fly. Ekspressbusser og regiontog kommer best ut sammen med elektrisk bil. Overraskende for mange er at ekspressbussen kommer best ut. Energibruken til ekspressbuss er 18,6 % lavere enn regiontog pr passasjerkilometer.

En lang reise er definert som en reise som er lengre enn 10 mil.

Samlet energibruk i MJ *) per passasjerkilometer på reiser over 10 mil

 

Estimat

Direkte
energibruk

Infra-
struktur

Transport-
middel

Brutto direkte
energikjedetillegg

Sum
energiforbruk

Personbil elektrisk

0,472

0,029

0,285

0,108

0,894

Ekspressbuss

0,710

0,043

0,043

0,106

0,902

Regiontog

0,393

0,574

0,013

0,090

1,070

Personbil hybrid diesel

0,665

0,029

0,285

0,106

1,085

Personbil hydrogen

0,470

0,029

0,285

0,334

1,117

Personbil hybrid bensin

0,771

0,029

0,285

0,108

1,192

Personbil diesel

0,829

0,029

0,285

0,133

1,275

Personbil bensin

0,940

0,029

0,285

0,132

1,385

Personbil etanol

0,940

0,029

0,285

0,138

1,391

Personbil biodiesel

0,829

0,029

0,285

0,387

1,529

Boeing 737 (950 km)

2,160

0,916

0,077

0,326

3,479

Boeing 737 (400 km)

2,599

0,916

0,077

0,510

3,985

Dash 8 - 100

3,384

0,574

0,013

0,090

4,888


OFVs merknader:
Personbil biodiesel baserer seg på de første produksjonsmetodene og vil med høy sannsynlighet komme vesentlig bedre ut når 3. generasjons biodrivstoff kan benyttes

  • Regiontog baserer seg kun for elektriske passasjertog, ikke for dieseldrevne. Flere togbaner i Norge er dieseldrevne (Meråkerbanen og Raumabanen) . Dieseltog har dobbelt så høyt energiforbruk som elektriske tog. Det firytsettes at norsk vannkraft brukes i togtransporten på basis av at Jernbaneverket kjøper elektrisk strøm med opphavssertifikat.
  • Ekspressbuss-tallene er gjennomsnittstall. Rapportens underlagsnotat som omhandler buss viser at det er en differanse på om lag 40 % mellom de mest energieffektive og de minst energieffektive bussene. Dette indikerer et potensial for å styrke energi- og miljøeffektiviteten til ekspressbuss ytterligere i et langsiktig transportpolitisk perspektiv.

- Rapporten gir nyttig balanse i debatten om ulike transportformers miljøfortrinn. Hvis man i tillegg legger til grunn den forventede utviklingen av biler og busser i miljøeffektiv retning, vil bildet forsterkes ytterligere til fordel for veitransporten, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Tog gunstigst på klimagassutslipp
Målt i klimagassutslipp, blir imidlertid regiontoget gunstigst. Mens ekspressbussen slipper ut 65,4 CO2-ekvivalenter per passasjerkilometer, er tilsvarende tall for regiontog 43,99.

Mange forutsetninger
Vestlandsforskning har basert seg på utslippsdata fra 2007-2009 basert på en rekke forutsetninger som pasassjerbelegg, bussparkens sammensetning og energibruk med mer. Rapporten ser ikke på energieffektivitet og miljøregnskap under forutsetning av at bussparken i fremtiden vil utvikle seg i mer miljøeffektiv retning eller hva det vil bety for miljøregnskapet dersom det blir flere passasjerer i hver buss.

Rapporten gir en meget detaljert og omfattende sammenstilling av energibruk og utslipp for ulike transportmidler gitt dagens situasjon. Underlagsdata er på over 800 sider, og alle forutsetninger, beregninger og tabeller er tilgjengelig på Vestlandsforskning sine hjemmesider.

Formålet med prosjektet har vært å produsere kunnskap om ulike transportmidlers og transportsystemers samlede energi- og miljøegenskaper. Hele produksjonskjeden for transportarbeidet er med i beregningene av energibruk og utslipp.

*) MJ: Mega Joule er bevegelsesenergi tilsvarende den e nergien som skal til for å bevege et ett tonns kjøretøy i 160 km/t i 1 km.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no