logo

Søk

Du er her:

 • Veikonferansen i Trondheim ble en suksess

  Konferansen med temaet "veiens betydning for regional utvikling" trakk flere enn 150 deltakere fra hele landet. På konferansen lovet statsekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet at regjeringen vil øke satsingen på samferdsel de neste årene.

 • Store forskjeller i veistandarden

  I den omfattende analysen som konsulentselskapet Rambøll AS har gjort for OFV over statusen for riks- og fylkesveiene over hele landet kommer avsløres store forskjeller i veistandarden. Forskjeller som kommer til uttrykk i både høyere varierende ulykkesrisiko og framkommelighet.

 • Veibudsjett i sneglefart

  Regjeringen går fortsatt med små skritt mot bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på riksveinettet. Gapet mellom transportbehov og veistandard vil i liten grad bli redusert med neste års budsjett. Veiforvaltningen må derfor endres ved å innføre bindende minstestandarder for veinettet.

 • Vegloven må endres

  Alta-ulykken viser at dårlig veistandard kan ha fatale konsekvenser. Dagens veglov stiller absolutte krav til bil og fører, men ikke til veiene. Vegloven må nå endres.

 • Krever sikre og godt vedlikeholdte veier

  Alta-ulykken og SHT-rapporten aktualiserer kravet fra 16 organisasjoner som står bak Folkets veikrav og kravet om at veiene skal være gode, sikre og kontintuerlig vedlikeholdte. Dette er i tråd med Veglovens formålsparagraf, der det slås fast at veiene skal utformes, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at trafikken kan avvikles på en måte som trafikantene og samfunnet kan være tjent med.

 • Krav til veiene må innføres

  I en fersk rapport anbefaler Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) at det bør innføres kriterier for forsvarlig sikkerhetstilstand på offentlige veier. Rapporten analyserer en ulykke som blir utløst av en vei som hadde dype og bratte spor som var snø- og isbelagt.

 • Dobbelt så mange miljøbiler i 2010

  I første halvår 2010 valgte 30,1 prosent av nybilkjøperne en personbil med CO2-utslipp under 120 g/km. Det er mer enn en dobling i forhold til samme periode i 2009.

 • Økt vedlikehold gir reduserte driftskostnader

  OFV går inn for å skjerpe kravene til dekkevedlikehold vesentlig. Dette vil gi reduserte driftskostnader over tid, og gi økt sikkerhet, fremkommelighet og miljø. Anbefalingen er nå til vurdering i Vegdirektoratet, som skal fastsette de nye standardene for drift og vedlikehold av veier og gater.

 • Planlegging av ny vei tar ni år

  Det tar minst ni år å gjennomføre de formelle kravene til planlegging av ny vei. Kravene er like omfattende for riks- og fylkesveier. Selve byggingen av en ny vei tar fra ett til tre år. Den lange tidshorisonten som et sentralt premiss for utviklingen av infrastrukturen for kjøretøy.

 • EU-borgerne prioriterer bedre infrastruktur

  Innbyggerne i et flertall av EU-landene rangerer sikrere infrastruktur høyest når de blir bedt om å prioritere hvor myndighetene bør styrke trafikksikkerhetsinnsatsen. Det går frem av Eurobarometeret for trafikksikkerhet som nylig ble offentliggjort av EU-kommisjonen.

Viser fra 1 til 10 av totalt 18 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no