logo

Søk

Du er her:

 • Buss mest energieffektivt på lange reiser

  I en fersk rapport fra Vestlandsforskning går det frem at ekspressbuss bruker mindre energi per passasjerkilometer enn tog på reiser over 10 mil. Både elbil og buss er mer energieffektive måter å frakte passasjerer på over lengre avstander. Dette nyanserer de tilsynelatende rådende oppfatninger om tog og er et konstruktivt bidrag til debatten om ulike transportmidlers energi- og miljøegenskaper.

 • Statens Vegvesen retter

  I en epost til OFV gjør Statens vegvesen oppmerksom på at det er oppdaget en feil i handlingsprogrammet deres, og at andelen meget dårlig dekkestandard vil øke fra 8 % til 10 %, ikke 20 %.

 • NTP gir alvorlig forverring av dekkestandarden

  Til tross for økningen i totale samferdselsrammer i Nasjonal transportplan 2010-2019, vil dekkestandarden i neste fireårsperiode bli vesentlig forverret. Handlingsprogrammet til Statens vegvesen viser at andelen av riksveinettet med svært dårlig dekketilstand vil øke fra dagens 8 % til 20 % i 2013.

 • Norske hovedveier har lavest gjennomsnittsfart av 12 europeiske land

  OFV har hentet inn oppdaterte tall for gjennomsnittshastighet mellom de største byene i 12 europeiske land. Mens Norge hadde nest laveste gjennomsnittshastighet målt i km/t i fjor, må vi se oss slått av Albania i år. Finland og Albania har økt hastigheten mest fra 2008 til 2009 på sine hovedveier, mens den i Norge og Polen har gått mest ned (%-vis endring).

 • Riksrevisjonen må se på hele veiforvaltningen

  Riksrevisjonens oppgave er å kartlegge om Stortingets vedtak følges opp av forvaltningen. I lys av det omfattende avviket mellom kravene som Statens vegvesen har fastsatt og faktisk veistandard, bør Riksrevisjonen foreta en grundig forvaltningsrevisjon av riksveiene.

 • Massiv misnøye med veistandarden

  Over 12 000 innbyggere har svart: det er veiene folk er minst fornøyde med. Nesten halvparten av befolkningen har et negativt inntrykk av riks- og europaveiene, og misnøyen til fylkesveiene, kommunale veier og gater, vedlikehold og asfaltering er massiv. Ingen andre offentlige tjenesteområder har så kraftig misnøye. (Foto: Morten Holm/Scanpix)

 • Haster med minstestandard på fylkesveiene

  OFV frykter starndardsprang på fylkesveiene som følge av ulik prioritering av fylkeskommunenes oppgaver. Det haster derfor med å innføre minstekrav på fylkesveiene, og staten må oppfylle sin rolle som garantist for et likeverdig tjenestetilbud slik regjeringen har lovet.

 • Ny transportplan må synliggjøre behov og tidshorisont

  Startskuddet for en ny planprosess frem mot Nasjonal transportplan 2014-2023 vil fyres av denne vinteren. OFV har i et brev til departementet bedt om at de reelle behovene analyseres før økonomiske rammer "låser" prosessen, og at de økonomiske alternativene presenteres i form at antall tiår det vil ta å realisere anbefalt utbygging.

Viser fra 11 til 18 av totalt 18 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no