logo

Søk

Du er her:

Haster med minstestandard på fylkesveiene

OFV frykter starndardsprang på fylkesveiene som følge av ulik prioritering av fylkeskommunenes oppgaver. Det haster derfor med å innføre minstekrav på fylkesveiene, og staten må oppfylle sin rolle som garantist for et likeverdig tjenestetilbud slik regjeringen har lovet.

Fylkeskommunene har blitt landets største veiholder
1.1.2010 ble vel 17 000 kilometer av riksveiene overført fra staten til de 19 fylkeskommunene. Staten har kun ansvaret for et stamveinett på 10 400 kilometer som består av alle hovedveier og Europaveier i landet. På stamveiene avvikles vel 55 % av trafikkarbeidet. På stamveiene gjelder de samme kravene for drift, vedlikehold og teknisk veistandard over hele landet. I praksis blir kravene oppfylt i den grad tilstrekkelig med midler stilles til rådighet fra de bevilgende myndigheter.

Det er i dag registrert et meget omfattende forfall som følge av manglende utført vedlikehold på statens veinett. Dette igjen er en følge av manglende prioritering, både mellom drift og vedlikehold, mellom vedlikehold og investeringer, og mellom veibevilgninger og andre politikkområder i samfunnet.

Fylkeskommunene får nå ansvaret for 44 000 kilometer fylkesveier, og utgjør dermed det største forvaltningsnivået målt i veilengde. Det stilles ingen krav til kvaliteten på fylkesveinettet når det gjelder driftsstandard, vedlikehold eller teknisk veistandard fra statens side. Dette duker i teorien for 19 ulike standarder, og dermed kan bilistene oppleve store standardsprik ved kryssing av fylkesgrenser.

Dersom fylkeskommunene bruker tilstrekkelig med midler til veioppgavene har det i praksis lite å si om statlige føringer for standard innføres eller ei. Det er imidlertid flere eksempler på at fylkeskommunene velger å bruke deler av midlene til de nye fylkeskommunene på andre oppgaver. I Østfold vil minst halvparten av midlene gå til kollektivtiltak, og i Akershus settes midlene av i et fond som over en fireårsperiode skal gå til investeringer innen skole, veier og kollektivtiltak. Et annet spørsmål er knyttet til om de statlige bevilgningene i det hele tatt dekker behovene for drift, vedlikehold og oppgradering. Statens vegvesens tidligere tall på omfanget av forfall og kostnader som følge av oppgraderingsbehov på nåværende fylkesveinett gir et udelt negativt svar på dette.

Både regjering og storting ønsker statlige minstekrav
For å unngå standardsprang mellom fylkene bør det innføres statlige minstekrav. Dette er vanlig på en rekke områder der fylkeskommune eller kommune er tjenesteyter. Vann- og avløpsnettet for eksempel, skal være av en slik stand at man ikke blir syk av å drikke vann fra springen.

Behovet for statlige føringer er omtalt i regjeringens dokumenter i prosessen som ledet frem til oppgaveoverføringen av veiene. I høringsnotatet fra Kommunal- og Regionaldepartementet om Forvaltningsreformen (26.2.2008, side 50 flg) går det blant annet frem at det av hensyn til næringsliv, trafikanter, trafikksikkerhet med mer er viktig å vurdere behovet for statlige føringer, og at det er aktuelt "å gi statlige føringer i form av lov eller forskrifter som sikrer en minstestandard for utbygging, drift og vedlikehold av de regionale vegene, for å sikre god ivaretakelse av trafikksikkerhet, god ivaretakelse av miljøhensyn og en enhetlig standard i overgangen mellom stamveger og regionale veger".

Det samme synet følges opp av Stortinget i behandlingen av det konkrete lovforslaget knyttet til reformen, hvor det vises til "viktigheten av en god standard på det fylkeskommunale vegnettet, et akseptabelt nivå på veginvesteringene og en fullgod trafikksikkerhetspolitikk ialle fylkeskommuner. For å nå disse målene er det aktuelt å gi enkelte nasjonale føringer" (Ot.prp. nr 68, avsnitt 5.2.5)

Av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten for næringsliv og bilister, mener OFV derfor at statlige føringer for standarden på fylkeskommunale veier må innføres så snart som mulig.

Fortgang i prosessen
I et brev til Samferdselsdepartementet ber OFV om at Regjeringen må få fortgang i prosessen knyttet til etableringen av statlige føringer. Samtidig ber OFV om en redegjørelse for hvordan staten vil oppfylle sin rolle som garantist for et likeverdig tjenestetilbud på fylkesveiene.

Kontaktperson
 Vilrid Femoen
Tlf.:95 16 13 69
vf@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no