logo

Søk

Du er her:

Krav til veiene må innføres

I en fersk rapport anbefaler Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) at det bør innføres kriterier for forsvarlig sikkerhetstilstand på offentlige veier. Rapporten analyserer en ulykke som blir utløst av en vei som hadde dype og bratte spor som var snø- og isbelagt.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har analysert en ulykke som skjedde på Fylkesvei 13 i Alta for halvannet år siden. Ulykken skjedde på en svært sporete vei med relativt høy trafikk (årsdøgnstrafikk på nesten 5000 kjøretøy) og det var is og snø i sporene. Da føreren av en personbil skulle svinge fikk hun ikke bakhjulene opp av sporene og skrenset sidelengs inn i møtende kjøretøy, en stor amerikansk pick-up. Både fører og to passasjerer i personbilen omkom momentant. Ulykken skjedde på en rett veistrekning i lav hastighet, og veien var skiltet med nedsatt fartsgrense fra 80 til 50 km/t som følge av den sporete veibanen.

SHT påpeker i rapporten at føreren utviste aktsomhet og at kjøretøyene var i god teknisk stand, men at veien hadde en uakseptabel tilstand. SHT mener at veien var så krevende at man ikke kan forvente at trafikantene kunne mestre dette. På det glatte føret ga de dype og bratte sporene lenger tilstrekkelige sikkerhetsmarginer for å kunne manøvrere et kjøretøy sideveis. Dette skapte trafikkfarlige situasjoner som etter SHTs vurdering må betraktes som sikkerhetsmessig uakseptabelt.

SHT viser til at det i vegtrafikkloven stilles detaljerte krav til fører og kjøretøy, og etterlyser tilsvarende krav til veiene. SHT ønsker kriterier som definerer når veiens tilstand er sikkerhetsmessig uforsvarlig for trafikantene slik at det umiddelbart må kreves utbedrende tiltak, ferdselsrestriksjoner eller stenging i ytterste konsekvens.

Der ulykken skjedde var dybden på sporene 48 millimeter og veien burde vært reasfaltert flere år tidligere da de anbefalte grenseverdiene for spordybde ble oversteget. I Statens vegvesens håndbok for drift og vedlikehold heter det at tiltak bør iverksettes når sporene er på 25 millimeter (på mer enn 10 % av parsellen). SHT mener det er betenkelig at det ikke er satt krav med hensyn til spordannelser på fylkesveier, spesielt for en høytrafikkert vei som Fylkesvei 13.

Statens vegvesen påpekte i en rapport allerede i oktober 2008 at fylkesveien hadde "en dramatisk kritisk tilstand" og at "så lenge strekningen ikke blir forbedret skaper det problemer for vintervedlikehold, og er en konstant trussel mot trafikksikkerheten".

- Rapporten viser at det må innføres en ufravikelig grense for hvor trafikkfarlig en vei kan være før den må utbedres. Det må innføres ufravikelige minstekrav til spor og andre forhold ved veien av betydning for trafikksikkerheten, slik at vi unngår at veien er utløsende årsak til alvorlige ulykker i trafikken, sier Vilrid Femoen i OFV.

Last ned Havarikommisjonens rapport her!

Se NRK Dagsrevyens innslag her!

Se TV2s innslag her!

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no