logo

Søk

Du er her:

Krever sikre og godt vedlikeholdte veier

Alta-ulykken og SHT-rapporten aktualiserer kravet fra 16 organisasjoner som står bak Folkets veikrav og kravet om at veiene skal være gode, sikre og kontintuerlig vedlikeholdte. Dette er i tråd med Veglovens formålsparagraf, der det slås fast at veiene skal utformes, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at trafikken kan avvikles på en måte som trafikantene og samfunnet kan være tjent med.

En rekke landsomfattende organisasjoner innenfor trafikk-, bil- og veibrukersektoren i Norge gikk vinteren 2009 sammen om å utforme seks konkrete krav til norske veier.

Veiene skal være gode
Norge skal ha et godt og helhetlig veinett som sikrer tilgjengelighet for alle

Veiene skal være sikre
Veiene må være utformet slik at menneskelige feil i trafikken ikke får fatale konsekvenser

Veiene skal være godt vedlikeholdte
Veiene skal vedlikeholdes fortløpende og utbedres når de ikke er i henhold til fastlagt standard

Veiene skal utvikles med hensyn til miljø
Veiene må utvikles slik at trafikkens negative miljøpåvirkning blir minst mulig

Veiene skal ha god fremkommelighet
Veiene skal ha en standard tilpasset dagens behov slik at det er mulig å planlegge og gjennomføre reisen som forutsatt

Veibrukerne skal ha god informasjon
Veibrukerne har krav på god og korrekt informasjon om vei- og føreforhold.

Alle de politiske partiene har uttrykt at de støtter kravene. En grundig analyse av partiprogrammene til alle 7 politiske partier på Stortinget, viser at partiene i stor utstrekning svarer på de fleste kravene. Senterpartiet og Fremskrittspartiet går lengst i å støtte de enkelte kravene, mens Venstre og Sosialistisk Venstreparti i minst utstrekning imøtekommer kravene. De øvrige partiene går alle langt i å imøtekomme organisasjonenes seks veikrav med løfter om "krafttak", "et betydelig løft", gul midtstripe på alle stamveier med mer. Utfordringen ligger i å konkretisere kravene i form av minstestandarder og ufravikelige føringer til trafikksikkerhetsnivå, herunder friksjon, veidekkestandard, trafikkmengde gitt veiens bredde og beskaffenhet med mer. Utfordringen ligger også i å tidsfeste når kravene skal innfris, og hva som bør gjøres i mellomtiden.

Last ned "Folkets veikrav" heftet her.

Last ned evalueringen av partiprogrammene her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no