logo

Søk

Du er her:

Massiv misnøye med veistandarden

Over 12 000 innbyggere har svart: det er veiene folk er minst fornøyde med. Nesten halvparten av befolkningen har et negativt inntrykk av riks- og europaveiene, og misnøyen til fylkesveiene, kommunale veier og gater, vedlikehold og asfaltering er massiv. Ingen andre offentlige tjenesteområder har så kraftig misnøye. (Foto: Morten Holm/Scanpix)

Innbyggerundersøkelsen, som er utført på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartement, måler tilfredshet med alle offentlige tjenester. Dette er den største innbyggerundersøkelsen som er gjennomført noen gang, med over 12 000 respondenter.

Samferdsel er et av områdene folke er minst fornøyde med, og det er veier respondentene vurderer som minst positivt. Hele 48 prosent har et negativt inntrykk av riks- og europaveiene. Alle andre veitjenestetr skårer også meget lavt. Ingen andre offentlige tjenestesektorer møter så massiv misnøye fra innbyggerne i undersøkelsen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

I hovedrapporten går det frem at inntrykkene er jevnt over dårlige innenfor samferdsel.
Mens gjennomsnittlig tilfredshetsnivå for samtlige offentlige tjenester er på 42 poeng, ligger gjennomsnittlig tilfredshetsnivå på vei som følger:

 

Standarden på riks- og europaveiene

-13 poeng

Standarden på fylkesveiene

-11 poeng

Standarden på veier og gater i kommunen

-7 poeng

Vedlikehold av fortau og sykkelstier vinterstid i kommunen

-17 poeng

Vedlikehold av veier resten av året (asfaltering med mer)

-13 poeng


Til sammenligning får NSB + 6 poeng, og NAV - 1 poeng.

Tilfredshetsnivået er et mål de bruker i rapporten som beregner forskjellen mellom de som er fornøyd (+3, +2, og + 1 poeng) og de som er misfornøyd (-3, -2 og - 1 poeng).

Undersøkelsen dokumenterer det vi alle vet: veistandarden i Norge er for dårlig. Samferdselsministeren har hatt krisemøte med NSB-ledelsen for å bedre togtilbudet, og arbeidsministeren har nå møte for å bedre tilbudet fra NAV. Men hva vil samferdselsministeren gjøre med veikrisen? Det mangler allerede 1 miliard av investeringsmidlene til stamveiene i forhold til Nasjonal transportplan, og dagens utbyggingstempo innebærer svært lav oppgraderingstakt.

- Opplysningsrådet for Veitrafikken mener det på høy tid med en endring av et system som tilrettelegger for et økende gap mellom veikrav og faktisk standard samtidig som forfallet på veiene øker. Innbyggerne forventer bedre veistandard. Undersøkelsen er en tydelig tilbakemelding til Regjeringen om å innfri sitt samferdselsløfte til det norske folk, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

For mer informasjon, se også www.regjeringen.no

Kontaktperson:
Vilrid Femoen
Tlf.: 95 16 13 69
vf@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no