logo

Søk

Du er her:

NTP gir alvorlig forverring av dekkestandarden

Til tross for økningen i totale samferdselsrammer i Nasjonal transportplan 2010-2019, vil dekkestandarden i neste fireårsperiode bli vesentlig forverret. Handlingsprogrammet til Statens vegvesen viser at andelen av riksveinettet med svært dårlig dekketilstand vil øke fra dagens 8 % til 20 % i 2013.

Handlingsprogrammet til Statens vegvesen er en oppfølging av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019, og viser dermed de konkrete effektene av regjeringens politikk.

I dokumentet går det frem at dekkestandarden på riksveiene vil forverres dramatisk. Mens 8 % av riksveiene har svært dårlig dekkestandard i dag, vil andelen øke til 20 % innen utgangen av 2013. Med et riksveinett på om lag 10 400 km innebærer dette fra 832 kilometer i dag til 2080 km i 2013.

Dekkeutviklingen som beskrives i Statens vegvesen innebærer at kravene til bilistenes årvåkenhet skjerpes og at bilistenes vedlikeholdskostnader kan forventes å øke.

Statens vegvesen påpeker at denne utviklingen vil svekke både trafikksikkerheten og fremkommeligheten, to sentrale mål i Nasjonal transportplan.

I handlingsprogrammet pekes det på at forverringen i dekketilstanden på riksveinettet er samfunnsøkonomisk uoptimal. Det innebærer at kostnadene for trafikantene og økningen i forfallet når nødvendig vedlikehold utsettes, til sammen er høyere enn besparelsene for staten. Det er også slik at dårlig dekkestandard øker driftskostnadene. Her er imidlertid forskningsgrunnlaget ikke godt. Eksempler fra driftsoperatører viser at sporete veibaner innebærer at brøytebilen må gå over den samme strekningen opp til tre ganger for å få vekk snøen som legger seg i sporene.

- Til tross for økte bevilgninger og regjeringens samferdselssatsing er resultatet nedslående. Regjeringen kan ikke slå seg til ro med et vedlikeholdsprogram som svekker både trafikksikkerheten og fremkommeligheten i årene som kommer. OFV forventer et betydelig løft i revidert og høstens budsjett. Alt annet vil være et løftebrudd, sier Vilrid Femoen i OFV.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no