logo

Søk

Du er her:

Økt vedlikehold gir reduserte driftskostnader

OFV går inn for å skjerpe kravene til dekkevedlikehold vesentlig. Dette vil gi reduserte driftskostnader over tid, og gi økt sikkerhet, fremkommelighet og miljø. Anbefalingen er nå til vurdering i Vegdirektoratet, som skal fastsette de nye standardene for drift og vedlikehold av veier og gater.

Etter en omfattende faglig og organisatorisk behandling i OFV, er høringsuttalelsen til forslag til ny drifts- og vedlikeholdsstandard nå sendt til Vegdirektoratet.

Et av de mest sentrale punktene går på innslagspunktet for dekkevedlikehold: hvor mye sport, sprekker og hull skal tilltates før det stilles krav til at det legges ny asfalt?

Opplysningsrådet for Veitrafikken går inn for å skjerpe kravene fra 25 mm spordybde til 15 mm spordybde på veier med høy trafikk (ÅDT > 5000). Krav til jevnhet bør også skjerpes på de høytrafikkerte veiene. Dette vil over tid redusere driftskostnadene da en lavere standard for vinterdrift kan velges. Dette fordi det må velges en høyere standard på drift for å kompensere for økt risiko på veier som er sporete og dårlige på andre måter. Ved å øke standarden på veidekkene vil man oppnå en økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og redusert drivstofforbruk, dermed bedre miljø.

Disse sammenhengene er grundig vurdert i Statens vegvesens underlagsrapport for drift og vedlikehold.

Rapporten kan lastes ned her.

OFVs høringsbrev kan lastes ned her.

Kilder:

Statens vegvesen har hatt forslaget til ny standard for drift og vedlikehold på offentlig høring. Fristen for innspill gikk ut 1. juli, og Vegdirektoratet vil nå vurdere alle innkomne høringsuttalelser før endelig standard fremmes i løpet av høsten. OFV vil følge den videre utviklingen i saken nøye, og mener det foreligger meget gode faglige grunner for å følge våre anbefalinger.

Kontaktperson:

Vilrid Femoen
Tlf.: 95 16 13 69
 vf@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no