logo

Søk

Du er her:

Planlegging av ny vei tar ni år

Det tar minst ni år å gjennomføre de formelle kravene til planlegging av ny vei. Kravene er like omfattende for riks- og fylkesveier. Selve byggingen av en ny vei tar fra ett til tre år. Den lange tidshorisonten som et sentralt premiss for utviklingen av infrastrukturen for kjøretøy.

Når det først er bestemt at en ny vei skal bygges eller gammel vei oppgraderes, er det fortsatt langt frem før veien står ferdig. Det er en rekke formelle planprosesser som skal gjennomføres, med politisk behandling både lokalt, i fylket og til slutt på Stortinget. En oversikt fra Statens vegvesen viser at dette tar 9 år.

Forsinkelser
I planprosessen vil ofte forsinkelser oppstå som følge av uenigheter om trasévalg og finansieringsmodell. En rekke potensiell konflikter må ryddes av veien mellom lokale myndigheter og veiforvaltning, mellom miljø- og jordverninteresser og utbyggerinteresser, mellom de politiske partiene i kommunestyrene, i forhold til naboene, bilistene og næringslivets interesser.

Store utfordringer
Det er i dag et stort avvik mellom transportbehovene i befolkning og næringsliv og veistandard. Regjeringen anerkjenner dette som en av hovedutfordringene i transportpolitikken, og skriver i Nasjonal transportplan 2010-2019 at utfordringene for den videre utviklingen blant annet er knytte til at vi over tid har fått et økende gap mellom transportbehov og standarden på infrastrukturen.

Planinnsatsen må øke
Et sentralt premiss for å møte utfordringene på veiene, er tidshorisonten for planlegging av ny vei. Oppgraderingen av statlige veier er forbedringstakt på under 1 % per år. Etter Opplysningsrådet for Veitrafikken sine vurderinger, er det helt nødvendig å øke planinnsatsen på offentlige veier betydelig for å redusere gapet mellom transportbehov og veistandard.

Selve byggeprosessen tar om lag 3 år. Dette varierer imidlertid mye. På E6 nord for Gardermoen ble det bygget 1 kilometer ny vei hver måned, som er noe av det raskeste vi kjenner til. Andre steder er byggetiden vesentlig lengre.

Mer info:
Vilrid Femoen
Tlf.: 95161369
 vf@ofv.no

Statens Vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser, kan lastes her!

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no