logo

Søk

Du er her:

Store forskjeller i veistandarden

I den omfattende analysen som konsulentselskapet Rambøll AS har gjort for OFV over statusen for riks- og fylkesveiene over hele landet kommer avsløres store forskjeller i veistandarden. Forskjeller som kommer til uttrykk i både høyere varierende ulykkesrisiko og framkommelighet.

Konsulentselskapet Rambøll AS har hentet ut og analysert tusenvis av data fra Norsk veidatabank. Datauttrekket er bearbeidet og satt sammen til en serie konkrete indikatorer som til sammen viser status for TERN-veier, øvrige riksveier, fylkesveier som tidligere var klassifisert som riksveier og øvrige fylkesveier.

Dette er indikatorene i prosjektet:

 • Ulykkeskostnad, gjennomsnitt per år basert på alle personskadeulykker på aktuelle vegtyper de siste 10 år
 • Endring ulykkeskostnad, gjennomsnitt siste 2 år mot siste 10 år
 • Ulykkesfrekvens, dødsulykker siste 10 år
 • Veilengde inkludert ramper og armer
 • Veier med fartsgrense under 80 og 90 km/t
 • Gjennomsnittlig kjørefart
 • Gjennomsnittlig fartsgrense
 • Gjennomsnittlig ÅDT (Årsdøgntrafikk)
 • Horisontalkurvatur (hvor svingete veien er)
 • Dekkebredde under 8,5 m (hvor bred/smal veien er)
 • Stigning større enn 5 eller 7 % (hvor bratt veien er)
 • Jevnhet, IRI 3 eller dårligere
 • Trafikkmengde per innbygger og døgn
 • Kjørelengde per innbygger per døgn i km

Også Transportøkonomisk Institutt og OFV AS bidratt i dette prosjektet.

Her finner du data inndelt på fylke og veitype (TERN-veier, riksveier som ikke er TERN-veier, nye fylkesveier og gamle fylkesveier). Forklaringer kommer frem ved å klikke på (X)-boksene. Data er hentet fra Norsk Veidatabank og bearbeidet av Rambøll. Presentasjonene er utarbeidet av nyhetsgrafikk.no

Ønsker du underlagsfilene, kontakt OFV på 24 11 12 30 og spør etter Øyvind eller Vilrid.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no