logo

Søk

Du er her:

Veibudsjett i sneglefart

Regjeringen går fortsatt med små skritt mot bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på riksveinettet. Gapet mellom transportbehov og veistandard vil i liten grad bli redusert med neste års budsjett. Veiforvaltningen må derfor endres ved å innføre bindende minstestandarder for veinettet.

Behovet for å fornye veidekkene, breddeutvide riksveier som bare har ett kjørefelt, bygge motorveier og sette opp midtrekkverk er enormt. Samferdselsbudsjettet for 2011 vil i liten grad dekke behovet.

- Nå må regjeringen innse at ettårlige budsjetter og Nasjonal transportplan ikke løser hovedutfordringen i transportpolitikken, nemlig å redusere gapet mellom veistandard og transportbehov, sier Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det er behov for å utvide bredden på 1240 km av riksveiene slik at det blir ett kjørefelt i hver retning. Budsjettforslaget innebærer at 1,2 prosent, eller 15 km, vil bli utbedret i 2011, 7 km mindre enn i år.

- Det er uforståelig at regjeringen setter ned tempoet når det gjelder breddeutvidelse, et tiltak som vil gi positiv effekt både på fremkommelighet og sikkerhet, sier Vilrid Femoen.

Et sentralt mål for regjeringen er å redusere reisetiden mellom regionene. Potensialet for redusert reisetid på riksveinettet er over 500 minutter. I 2011 vil reisetiden kun reduseres med 22,4 minutter. Da er dessuten innkortingen i reisetiden fra Fauske til Bodø (8,1 minutter) tatt med to ganger fordi strekningen er med på to ruter.

Vedlikeholdsbudsjettet på 1,55 milliarder kroner må ses i lys av behovet på om lag 7 milliarder. Budsjettøkningen på 580 millioner kompenserer for kostnadsøkningen men gir ikke rom for å redusere forfallet.

- Det er positivt at regjeringen legger inn nok midler til å stanse forfallet. Men noe annet ville vært uforsvarlig både ut fra et kapitalforvaltningsperspektiv og av hensyn til trafikksikkerheten, sier Vilrid Femoen i OFV.

OFV frykter at veipolitikken vil fortsette i sneglefart med mindre det defineres ufravikelige og bindende minstestandarder for veikvalitet. Standardene må reflektere et akseptabelt sikkerhets- og fremkommelighetsnivå på offentlige veier. OFV foreslår derfor at de viktigste veinormalene, samt drifts- og vedlikeholdsnormalene forskriftsfestes, og utfordrer politikerne til debatt på Den nasjonale veikonferansen i november.

For mer informasjon:
Vilrid Femoen, tlf. 95 16 13 69
Øyvind Solberg Thorsen, tlf. 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no