logo

Søk

Du er her:

 • Økt statlig ansvar for riksveiene

  Staten har valgt å dele ansvaret for den langsiktige utviklingen av riksveinettet med lokaldemokratiet. Staten, som eier og forvalter av dette veinettet, og kommunene som forvaltere av Plan- og bygningsloven og initiativtaker til forsert utbygging gjennom bompenger.

 • Ny forskrift sikrer trygge bruer

  OFV støtter forslag til ny forskrift som sikrer enhetlig standard på 17 000 bruer. Vegdirektoratet har foreslått å innføre forskrift om standarder og kontroll av bruene på fylkesveinettet.

 • Treffer globalt, bommer lokalt

  Statsbudsjettet 2012: Regjeringen treffer globalt, men bommer lokalt med omleggingen av bilavgiftene. Endringene i bilavgiftene for 2012 vil bety at CO2-utslippet fra nye biler blir enda lavere, men vil ha svært begrenset effekt på den lokale luftforurensningen i de store byene.

 • Bilistene tar halve regninga

  Bompengebidraget fra trafikantene har økt kraftig de siste årene og utgjør nå en like stor del av investeringspotten som statlige midler. Mens Regjeringen øker bevilgningene med snaue 112 millioner kroner, øker bilistenes bidrag til riksveiene med hele 2 050 millioner kroner.

 • Veistandarden tilfredstiller ikke transportbehovene

  De årlige budsjettforslagene fra Samferdselsdepartementet fremmes innenfor rammen av Nasjonal transportplan 2010-2019. OFV mener Nasjonal transportplan bare i liten grad dekker behovet for å oppgradere og forbedre riksveinettet i tråd med dagens krav til sikker og effektiv veitrafikk.

 • Hvilke veier blir bedre? Sjekk her

  Her listen som viser investeringene på riksveinett fordelt på de ulike riksveirutene. Sjekk om dine veier er tilgodesett med midler.

 • Norske Europaveier for dårlige

  Norske myndigheter tar kun hensyn til trafikkmengde og ikke veiens funksjon som internasjonal hovedvei når standarden for oppgradering av Europaveiene i Norge velges. Dermed bygges norske Europaveier langt under kravene i FN-avtalen, som Norge signerte i 1992.

 • Farlige "sommerdekk"

  Mange velger å dra det siste ut av de piggfrie vinterdekkene ved å bruke dem som sommerdekk. Det kan virke som en god idé, men kan bli en kostbar affære. Vinterdekk er generelt uegnet på sommerføre, og de såkalte nordiske piggfrie vinterdekkene er spesielt dårlig egnet på bar og varm asfalt.

 • Luftforurensning i Oslo

  Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune.

 • Norsk kvinne med internasjonalt toppverv i veisektoren

  Statsviter og norsk veiekspert, Vilrid Femoen, ble nylig utnevnt som leder av komiteen for finansiering og økonomi i International Road Federation (IRF). Femoen er den første kvinnen i IRF som bekler et slikt verv. Organisasjonen er ledende i veisektoren med medlemssorganisasjoner fra 85 land.

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no