logo

Søk

Du er her:

Forslag til føringer for fylkesveinettet

Opplysningsrådet for Veitrafikken har mottatt rapporten om Nasjonale føringer for fylkesveinettet i brev av 21.1.2011.

Opplysningsrådet for Veitrafikken sammen med en rekke landsomfattende medlemsorganisasjoner; Norges Automobil-Forbund, Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge, Kongelig Norsk Automobilklubb, Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport, Maskinentreprenørenes Forbund, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Norges Bilbransjeforbund, Foreningen Asfalt og Veiservice, Norges Taxiforbund og Trygg trafikk.
stilte seg bak fire krav i forbindelse med forvaltningsreformen. Disse kravene er:

- At fylkesveiene skulle settes i forsvarlig stand før overtakelsen fra staten
- At det innføres lovpålagte standardkrav til veinettet
- At det innføres et uavhengig tilsyn med veiene
- At det følger tilstrekkelig med økonomiske ressurser ved overføringen av veiene til dette

Vår evaluering av forslaget til nasjonale føringer for fylkesveinettet tar utgangspunkt i disse kravene samtidig som vi anerkjenner de kriteriene som er fastsatt av Stortinget gjennom behandling av Ot.prp. nr 68.

Her er vårt svar til Vegdirektoratet i oppsummering:
- Med unntak av effektivitet og kapasitet, bør de samme kravene gjelde for både riksveier og fylkesveier

- Krav til trafikksikkerhet, tunneler, standard for nyanlegg og utbedring, drift og vedlikehold, ferger, bruer og kaier skal være like bindende.

  • Dersom "skal-krav" i veinormaler som er direkte hjemlet i forskrifter er like bindende som og juridisk sett kan sidestilles med forskrift, slutter vi oss til forslaget.
     
  • Dersom det er ulik binding mellom "skal-krav" hjemlet i vegnormaler og forskrift, mener vi at alle krav må forskriftsfestes


- Fravik skal konsekvensutredes og dokumenteres

- Fraviksbehandling skal en annen instans enn veieier for å sikre partsnøytralitet

- Det forutsettes en gjennomgang av "skal-krav" og "bør-krav" i de aktuelle håndbøker og normaler i lys av de transportpolitiske målene

- Det må etableres kvalitetsindikatorer som sikrer en overordnet og fortløpende vurdering av tilstanden på veinettet, både riks- og fylkesveier

- Brukertilfredshet med både riks- og fylkesveier må måles regelmessig, og økes.
 

For ytterligere kommentarer til høringssvaret kontakt Vilrid Femoen, vf@ofv.no, tlf. +47 951 61 369
 

Høringssvaret kan du laste ned her!

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no