logo

Søk

Du er her:

Luftforurensning i Oslo

Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune.


Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX

OFVs mål er at befolkning og næringsliv skal få dekket sine transportbehov på en effektiv måte og med minst mulig skade på mennesker og miljø. Vi slutter oss til hovedmålene for virksomheten innen veisektoren slik de er gitt i Nasjonal transportplan; "å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnet sine behov for transport og fremmer regional utvikling" (NTP 2010-2019 side 8).
 

OFV støtter virkemiddelbruk som kan redusere eller fjerne de negative konsekvensene av veitrafikken. Det betyr at vi er positive til innføring av restriksjoner på bilbruk dersom det er det eneste eller det mest effektive miljøtiltaket til rådighet, og dersom gjennomføringen ikke gir negative konsekvenser for fremkommelighet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Vi støtter videre prinsippet om at "forurenser betaler", slik at tiltak som er rettet direkte mot den gruppen som står bak utslippene, er riktigere enn tiltak som rammer alle.

Virkemidlene må dessuten være teknologirettferdige i forhold til de målene tiltaket har. Det er ikke riktig å favorisere enkelte kjøretøy fremfor andre, med mindre det er store forskjeller på miljøegenskapene til de enkelte kjøretøygruppene.

Tiltakene må være enkle og forutsigbare for trafikantene, og enkle å kommunisere. Varslingssystemene må være rimelige, effektive og lettfattelige.

Situasjon
Enkelte dager i løpet av vinterhalvåret tilfredsstiller ikke luftkvaliteten i enkelte områder i Oslo kommune grenseverdiene for utslipp av NO2. En viktig utslippskilde for NO2er biltrafikken. Tiltak som kan redusere bruken av bil på disse dagene, vil bety en reduksjon av NO2.

Prinsipielt feil tiltak
OFV er skeptisk til innføringen av ytterligere restriksjoner på veitrafikken. I Oslo kommune har man flere års erfaring med miljøfartsgrense på de viktigste ferdselsårene. Så vidt vi har forstått er konklusjonene ikke entydig positive i forhold til måloppnåelse, og vi stiller derfor spørsmål om Bymiljøetaten har tenkt godt nok gjennom denne saken.

De foreslåtte tiltakene er etter vår mening prinsipielt feil. For det første rammer tiltaket alle områder i Oslo, ikke bare de områdene med luftkvalitetsproblemer. Det er viktig å unngå at luftproblemet overføres sammen med bilene fra et område til et annet, men det er tvilsomt om veitrafikken vil flytte seg til nye områder dersom den blir utestengt fra enkelte bydeler.

For det andre må tiltakene betegnes som "brannslukningstiltak". Det er ikke varige tiltak som kan forbedre luftkvaliteten i Oslo permanent, men strakstiltak som settes i gang fordi permanente, virkningsfulle tiltak mangler. Vi mener det er viktigere å finne gode og varige tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Alternative kommunale tiltak
OFV ønsker å foreslå alternative løsninger til de aktuelle tiltakene. Vi mener luftkvaliteten i Oslo kan forbedres gjennom en rekke andre tiltak enn å forby bilbruk slik høringsforslaget beskriver.
1. Økte satser i bomringen:
I stedet for å forby bilbruk på enkelte dager, kan takstene i bomringen økes til for eksempel det tidoble på de dagene luftproblemene er størst. Pengene som tas inn gjennom dette tiltaket skal øremerkes andre miljøforbedringstiltak knyttet til veitrafikken. Dette er enkelt å kommunisere og vil antakeligvis ha tilsvarende effekt som et rent forbud, men i tillegg vil det gi økte ressurser til andre miljøtiltak.
2. Miljøsoner:
I en rekke Europeiske storbyer er det innført miljøsoner, hvor biler som forurenser mer enn ønskelig, ikke har tilgang. OFV mener at Oslo kommune bør innhente erfaringer fra disse byene, og vurdere å innføre miljøsoner i Oslo dersom erfaringene fra Europa er gode.
3. Krav til miljøegenskaper på offentlige biler:
Alle biler som eies av Oslo kommune må tilfredsstille de strengeste miljøkrav. Det betyr at Oslo kommune kun bør eie elbiler og/eller plugg inn hybridbiler.
4. Krav til miljøegenskaper på biler i transport til eller innen Oslo kommune:
Alle vare- og lastebiler som transporterer varer og gods i Oslo skal tilfredsstille de strengeste miljøkrav. For eksempel kan alle små varebiler være elbiler eller plugg inn hybrider. Lastebiler skal kun bruke biodrivstoff.
5. Alternativer til bilen:
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gjort en rekke forbedringer av kollektivtransporten de siste årene. Det har resultert i en nedgang i bilbruk inn til og i Oslo. Vi mener at kollektivtransportløsningene må ytterligere forbedres og utvides slik at de i størst mulig grad blir et mer attraktivt og bedre fungerende alternativ til bilen for de fleste transportbehov til og i Oslo.
Et viktig tiltak er å utvide antallet og størrelsen på innfartsparkeringer ved alle knutepunkter rundt Oslo kommune.
6. Gjennomfartstrafikk i egne traseer:
Mye tungtrafikk går gjennom Oslo. Infrastrukturen bør bygges ut slik at denne trafikken går langs de korteste, raskeste og minst miljøutsatte traseene. Alternativt at det blir bygget transportkorridoren som går utenom Oslo sentrum, ref forslaget om Ring 4.
7. Renhold av gater og tunneler:
Luftkvaliteten, og da særlig innen partikler og svevestøv, vil bli forbedret dersom feie- og vaskerutinene av gater og tunneler endres fra dagens regime. Renhold ved behov vil forbedre luftkvaliteten dramatisk.

Alternative statlige tiltak
Staten har også et ansvar for, og mulighet til å påvirke luftkvaliteten i Oslo.
1. Raskere fornyelse av bilparken:
Norge har en av verdens eldste personbilparker, med en gjennomsnittsalder på 10,5 år. Bensindrevne biler er i gjennomsnitt 13,0 år gamle og dieseldrevne biler 5,9 år. Personbilparken I Oslo er en del nyere, med en gjennomsnittsalder på 8,5 år, hvorav 11,4 år for bensinbilene og 3,7 år for dieselbilene. I Akershus er tallene henholdsvis 9,4, 12,1 og 4,5.

De siste års endringer i engangsavgiften har medført en kraftig økning i dieseldrevne personbiler. Dieseldrevne personbiler har utgjort om lag tre fjerdedeler av de førstegangsregistrerte, nye personbilene hvert år siden 2007. Det er bakgrunnen for de store forskjellene i gjennomsnittsalder mellom bensin og dieselbiler, som vist over. Det er bra for klimagassutslipp, men har en negativ effekt på lokale utslipp som for eksempel NOx, og særlig NO2, og partikler.

OFV mener at statlige myndigheter har et særskilt ansvar og mulighet til å endre rammebetingelsene for nybilkjøp gjennom avgiftssystemet, og at bilavgiftene bør endres slik at det blir billigere å kjøpe nye biler med lave CO2-utslipp og lokale utslipp, men samtidig dyrere å bruke forurensende biler.
2. Krav til miljøegenskaper på offentlige biler:
Staten bør stille krav om miljøegenskaper (og trafikksikkerhetsegenskaper) i alle offentlig eide biler i Norge, og støtte fylkeskommuner og kommuner som følger opp kravene.
3. Støtte kollektivsatsing:
Staten bør forsterke belønningsordningen og andre tiltak som gjør at fylkeskommuner og kommuner blir bedre i stand til å forsterke satsingen på alternativer til bilbruk, særlig i de store byene.

Oppsummering
Vi slutter oss til at det er behov for å gjøre noe med luftproblemene i Oslo. Vi anbefaler at det innføres permanente, virkningsfulle løsninger i stedet for kortsiktige brannslukkingstiltak. Prinsippene om teknologrettferdighet og "f orurenser skal betale", bør legges til grunn ved vurderingen av de ulike tiltakene. Parallelt med innføringen av restriktive tiltak må det etableres bedre alternativer til bilbruk, slik at befolkningens mobilitet ikke reduseres som en følge av tiltakene.

Oslo, 27. mai 2011

For kommentarer til høringsuttalelsen ta kontakt med:
Direktør Øyvind Solberg Thorsen, ost@ofv.no, tlf. 959 26 018
Leder politikk og strategi Vilrid Femoen, vf@ofv.no, tlf. 951 61 369

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no