logo

Søk

Du er her:

Norske Europaveier for dårlige

Norske myndigheter tar kun hensyn til trafikkmengde og ikke veiens funksjon som internasjonal hovedvei når standarden for oppgradering av Europaveiene i Norge velges. Dermed bygges norske Europaveier langt under kravene i FN-avtalen, som Norge signerte i 1992.


E-39 er en av de norske europaveien som ikke oppfyller de internasjonale kravene til E-veiene.

Den Europeiske avtalen for internasjonale hovedtrafikkårer; den såkalte AGR-avtalen, angir hvilke krav veiene skal oppfylle for å sikre en mest mulig ensartet standard på tvers av landegrensene i Europa. Som hovedregel skal Europaveier være motorveier eller motortrafikkveier. Der det er lav trafikk kan to-feltsvei benyttes, men kravet til effektiv og sikker trafikkavvikling skal ivaretas.

Skyver avtalen foran seg
Avtalen fastsetter ikke når kravene skal oppfylles, men FN forutsetter som et minimum at avtalepartene har som intensjon å oppfylle kravene. - Når vi ser at det i ferske utredninger for langsiktig utvikling av for eksempel E39 på Sørlandet og Sør-Vestlandet legges opp til en diskusjon om utbyggingsalternativer langt under FN-kravene, blir vi skeptiske. Enten må myndighetene bygge norske Europaveier i tråd med kravene, eller så må veiene nedgraderes til vanlig riksvei, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Veiakser på tvers av landegrenser skal ha samme standard
FN-avtalen skal sikre en helhetlig plan for et sammenhengende Europaveinett i hele Europa. E-nummereringen skal gi veibrukerne på tvers av landegrensene forutsigbarhet i forhold til veistandard, sikkerhet og reisetid. - Det undergraver FN- avtalen at den norske delen av dette nettet ikke har internasjonal standard, mener Vilrid Femoen. E39 starter for eksempel i Craigavon, Storbritannia, og går gjennom Norge, Sverige og Finland før den ender opp i St. Petersburg. På E39 i Vest-Agder og Rogaland er nesten hver femte bil et vogntog, og 40 % av disse er utenlandske. Mange får sjokk når de kommer hit, og havner i tidsnød. - En lørdag kveld i sommer møtte en kollega en fortvilet italiener på E6 ved Lillehammer på vei hjem fra Nordkapp. Han hadde beregnet kjøretid ut fra en forventning om at E6 holdt internasjonal standard, men opplevde fergekø og alle 50- og 60-sonene, og ville ikke rekke jobben mandag morgen, forteller Femoen. Hun frykter at utenlandske sjåfører i tidsnød skaper trafikkfarlige situasjoner på norske Europaveier.

OFV etterlyser politisk vilje til å følge avtalen
Veiavtalen med FN bør få samme politiske forankring som for eksempel miljøavtaler med FN, herunder for eksempel Kyoto-protokollen som er svært styrende for norsk klimapolitikk. FN-avtalen om veier har hittil ikke vært styrende for norsk veipolitikk. OFV mener at internasjonale avtaler Norge har inngått bør få samme oppmerksomhet.

Last ned FN-avtalen Europeisk avtale om internasjonale hovedtrafikkårer (AGR)

Last ned Fakta om Europaveinettet i Norge

Last ned OFVs brev til Samferdselsministeren "FN-avtalen om standarden på internasjonale veier (E-veier) - betydningen for Norge"


Last ned Samferdselsdepartementets svar på OFVs brev "FN-avtalen om standarden på internasjonale veier (E-veier) - betydningen for Norge"

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no