logo

Søk

Du er her:

Treffer globalt, bommer lokalt

Statsbudsjettet 2012: Regjeringen treffer globalt, men bommer lokalt med omleggingen av bilavgiftene. Endringene i bilavgiftene for 2012 vil bety at CO2-utslippet fra nye biler blir enda lavere, men vil ha svært begrenset effekt på den lokale luftforurensningen i de store byene.

Forslaget til neste års bilavgifter skal både innfri regjeringens mål om et gjennomsnittlig CO2 -utslipp fra nye biler på 120 g/km, og redusere den lokale luftforurensningen i utsatte områder. Slik avgiftene er utformet, er det mer sannsynlig at det første målet nås enn at de som har dårligst luftkvalitet i Norge vil merke noen forskjell.
- Regjeringen treffer globalt, men bommer lokalt. En NOx -avgift kan absolutt ha noe for seg, men den må gjelde for samtlige biler i landet, og den må legges på bruk og ikke på kjøp. Effekten av den nye NOx -avgiften vil dessverre ikke bety noen ting for lokal luftkvalitet, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Globalt pluss
Bilavgiftene i 2012 innebærer en ytterligere premiering av biler med lavt CO2 -utslipp, og en økning av avgiftene for biler som slipper ut mye CO2 . Det er konsekvensen av de endringene som er foreslått for CO2 -komponenten i engangsavgiften.
Senkingen av avgiftene for motoreffekt vil virke i samme positive retning. Selv om kraftige motorer som regel har høyere CO2 -verdier på papiret, viser flere biltester at biler med store motorer slipper ut mindre CO2 enn tilsvarende biler med små motorer i praktisk bruk. At de aller dyreste bilene får de største avgiftslettelsene er bare en positiv bieffekt for de rikeste bilentusiastene. Mange normale biler vil få redusert avgift.

Lokalt minus
For å redusere lokal luftforurensning inneholder Statsbudsjettet for 2012 et forslag om å innføre en ny NOx -avgift i engangsavgiften for biler. Avgiften skal bare gjelde ved kjøp av nye biler og ikke de bilene som allerede går på norske veier.
Det blir kjøpt om lag 145 000 nye personbiler og 35 000 varebiler hvert år. Det tilsvarer om lag 6 prosent av den samlede personbilparken og 9 prosent av varebilparken i Norge. NOx -avgiften gjør at de fleste bilene blir dyrere, men selv om enkelte dieselbiler får et tillegg på 4000 kroner, er det neppe nok til å få bilkjøperne til å velge bensinbil fremfor diesel. Og når dieselprisen fortsatt skal være ca 1 krone lavere enn bensinprisen, vil den nye avgiften neppe få noen effekt.

- Selv om alle nye personbiler og varebiler får en NOx -avgift i 2012, vil det ha svært liten effekt på luftkvaliteten i Norge. Årsaken er rett og slett at avgiften vil gjelde et meget begrenset antall biler, og den blir dessuten belastet de bilene som har lavest NOx -utslipp, sier Solberg Thorsen.
I dag må alle nye biler tilfredsstille EURO 5 kravene om maksimalt 180 mg/km NOx . I 2003 var kravet 500 mg/km NOx (EURO 3). Før 2003 var det ikke spesifikke krav til NOx -utslipp. Det betyr at biler produsert før 2010 slipper ut langt mer NOx enn nye biler. Og i 2015 vil EURO 6-kravene tre i kraft. Da skal både bensin- og dieseldrevne personbiler maksimalt slippe ut 60 mg/km NOx . Det er altså ikke de få nye bilene som er problemet, men de mange gamle.

For ytterligere kommentarer kontakt Øyvind Solberg Thorsen, ost@ofv.no, tlf. +47 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no