logo

Søk

Du er her:

Veistandarden tilfredstiller ikke transportbehovene

De årlige budsjettforslagene fra Samferdselsdepartementet fremmes innenfor rammen av Nasjonal transportplan 2010-2019. OFV mener Nasjonal transportplan bare i liten grad dekker behovet for å oppgradere og forbedre riksveinettet i tråd med dagens krav til sikker og effektiv veitrafikk.De årlige budsjettforslagene fra Samferdselsdepartementet fremmes innenfor rammen av Nasjonal transportplan 2010-2019. Regjeringen mener planen gir et godt svar på de samferdsels- og veipolitiske utfordringene vi står overfor i Norge. OFV mener imidlertid Nasjonal transportplan bare i liten grad dekker behovet for å oppgradere og forbedre riksveinettet i tråd med dagens krav til sikker og effektiv veitrafikk. Så lenge rammene i Nasjonal transportplan ikke imøtekommer disse kravene, vil OFV derfor ikke kunne si seg fornøyd med bevilgningene over Statsbudsjettet.

En av regjeringens hovedutfordringer i Nasjonal transportplan er "e it auka gap mellom transportbehov og standarden på infrastrukturen" (St.meld. nr 16: 8).
Vi minner om at trafikkveksten fortsetter å øke år for år på de hovedsakelig samme veiene. Vedlikeholdsetterslepet har økt hvert eneste år siden 2000, reduseres ikke før tidligst i 2013. De store prosjektene har et bevilgningsmessig etterslep på om lag 10 % før prosjektenes kostnadsøkning beregnes inn. Vi tror derfor at gapet mellom transportbehov og standard på infrastruktur totalt sett ikke bedres i 2012.

Høy prioritet på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak
Regjeringen viderefører satsingen på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, og med 2012-bevilgningen på 2,52 mrd kroner er 90 % av Statens vegvesens ramme for handlingsprogrammet oppfylt. Mindre utbedringer som breddeutvidelse på korte strekninger, trafikksikkerhetstiltak og planlegging prioriteres høyt. Dette gir god virkning på kort sikt og et positivt bidrag til å fremme en sikrere trafikk.

Forfallet skal ikke øke ytterligere i 2012
Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold for å forhindre videre vekst i forfallet: "For riksvegane er målsettinga at vedlikeholdsforfallet ikkje skal auka".
Vi hadde håpet på en sterkere politisk ambisjon for 2012 om å redusere forfallet på veinettet. Statens vegvesens håndbok for drift og vedlikehold skisserer at det ikke skal være forfall, og det er nå til vurdering å øke status på denne håndboken til en normal. Vi forventer ambisjoner om å redusere vedlikeholdsforfallet i neste års budsjett og eliminering av forfallet i neste Nasjonal transportplan.

Investeringer i riksveinettet - 2,2 milliarder kroner i etterslep
Til investeringer er det bevilget om lag 2,2 mrd mindre enn forventet ut fra Stortingets vedtak av Nasjonal transportplan.
Vi har da lagt til grunn et fast årlig beløp for de fire årene. Investeringsrammen er i gjennomsnitt pr år i følge Stortingets NTP-vedtak på 7,73 mrd kroner. Etter tre år er det bevilget 20,988 mrd kroner. Dette er 2,2 mrd mindre enn forventet ut fra Stortingets NTP-vedtak.
Uttrykt i prosentvis oppfølging av Nasjonal transportplan er oppfølgingsgraden 67,9 % mens den ideelt sett burde vært på 75 %.

I tillegg til at det er bevilget 2,2 mrd mindre enn forutsatt, må det tas forbehold om kostnadsøkning som følge av prisstigning i sektoren og dyrere løsninger enn antatt i tidligere faser av planleggingen.

En rask gjennomgang på noen av riksveirutene viser likevel at Regjeringen har i sving svært mange av prosjektene som er forventet ut fra handlingsprogrammet til Statens vegvesen. En forklaring kan være at bompenger gjør det mulig å gå videre med store prosjekter til tross for kostnadsøkninger og lavere statlige bevilgninger. Samtidig ser det ut til at prosjekter ikke er kommet så langt som handlingsprogrammet forutsetter.

En av regjeringens hovedutfordringer i Nasjonal transportplan er "eit auka gap mellom transportbehov og standarden på infrastrukturen" (St.meld. nr 16: 8).
I den sammenheng vil vi minne om at trafikkveksten fortsetter å øke år for år på de hovedsakelig samme veiene. Vedlikeholdsetterslepet har økt hvert eneste år siden 2000, og blir ikke redusert i år eller i 2012. De store prosjektene har et bevilgningsmessig etterslep på om lag 10 % før prosjektenes kostnadsøkning beregnes inn. Vi tror derfor at gapet mellom transportbehov og standard på infrastruktur totalt sett ikke bedres i 2012.

Liten reisetidsgevinst - hovedsakelig på grunn av Kvivsvegen
Det er et sentralt mål for regjeringen å redusere reisetiden i og mellom regioner, og dette følges ved å se på reisetiden på riksveinettet. Statens vegvesen mener det er mulig å redusere reisetiden på riksveinettet med om lag 500 minutter. I 2012 vil reisetiden bli redusert med 18 minutter. Brukerne av den nye veiforbindelsen til rv 15, Kvivsvegen på E39 i Sogn og Fjordane kan først og fremst glede seg over det. Når veien står åpen, reduseres reisetiden mellom Nord-Vestlandet og Østlandet betydelig samtidig som regionen blir knyttet nærmere sammen.

En helhetlig vurdering av disse elementene tilsier at bevilgningene for 2012 til forbedring av riksveinettet i svært liten grad imøtekommer befolkningens og næringslivets behov for sikre og effektive hovedeier. Vi forventer en avvikling av veitrafikken i 2012 omtrent som nå.

For ytterligere kommentarer kontakt Vilrid Femoen, vf@ofv.no, tlf. +47 951 61 369

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no