logo

Søk

Du er her:

Nytenkning gjør veibygging lønnsomt

Ny rapport konkluderer med at Norge må tenke nytt om veibygging. I følge forslag til Nasjonal Transportplan er investeringer i jernbane og vei samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Hvis Norge beregner som Storbritannia og USA og konsentrerer prosjektene vil langt flere veiprosjekter bli lønnsomme.Cambridge Systematics har på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) sammenlignet den norske, amerikanske og britiske metoden for å beregne lønnsomhet i veiinvesteringer, og konkluderer med at fordi Norge mangler en rekke viktige fordeler i sine beregninger blir veibygging ulønnsomt. Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken mener konklusjonene i rapporten presser frem en debatt om lønnsomhetskalkulering av veiinvesteringer.

- Nesten alle prosjekter blir i dag feilaktig dømt som samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Konsekvensen er dårlige veier og flere bomprosjekter, sier Femoen.

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på behovet for å endre beregningsmodellene slik at en større del av den langsiktige mernytten av investeringer fanges opp. Ekspertgruppen vil legge frem sine anbefalinger den 1. oktober i en NOU som skal overleveres Finansminister Sigbjørn Johnsen.

- De fleste i fagmiljøet er enige om at en rekke faktorer mangler i de samfunnsøkonomiske beregningene som ligger til grunn for veibygging i Norge. Nå er tiden inne for å beregne den reelle og langsiktige nytten av bedre veier, regional utvikling inkludert, sier Femoen.

Cambridge Systematics anbefaler blant annet å inkludere den positive effekten som økt fremkommelighet har for folk når det gjelder å komme frem i tide.

- Noen eksperter hevder også at bedre levekår og økt livskvalitet kan tas med i beregningene når samfunnsøkonomisk nytte av et bedre veinett skal beregnes. Dette handler om effekten på bosetting, levekår, arbeidsmønster, boligmarkedet og næringsutvikling, sier hun.

I rapporten anbefaler Cambridge Systematics blant annet:
 

  • Økt nytte for trafikantene over tid. Dagens samfunnsøkonomiske beregninger vurderer nytten over 20 år, men tidsverdien justeres ikke opp i løpet av disse årene. Dette fører til at den totale verdien av transportnytte fastsettes vesentlig lavere enn det den faktiske nytten er, ettersom verdien av tid vil øke parallelt med den makroøkonomiske veksten.
  • Reisetidspålitelighet. I Nasjonal transportplan er bedre pålitelighet i transportsystemet et hovedmål. Effekten investeringene i veinettet har på påliteligheten er likevel ikke med i beregningene av samfunnsøkonomisk nytte i Norge. Cambridge Systematics peker på at pålitelighet er spesielt viktig for næringslivet.
  • Mernytten av veiinvesteringer handler om den langsiktige effekten på regional utvikling. Et av regjeringens overordnede mål er å fremme en slik utvikling. Den langsiktige effekten investeringene i veinettet har her er likevel ikke med i beregningene av samfunnsøkonomisk nytte. Cambridge Systematics advarer mot å utelate dette fordi det kan føre til at kun prosjekter med kortsiktig nytte blir prioritert.

Last ned rapporten her!

For mer informasjon kontakt:
Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken, tlf. 95 16 13 69

Følg oss på Facebook

Rapporten fra Cambridge Systematics ble presentert på et åpent seminar i regi av OFV 26. september.

Cambridge Systematics er et uavhengig og ansatteid konsulentselskap med hovedkontor i Cambridge, Massachusetts. Cambridge Systematics har ekspertkompetanse innenfor transportsektoren og gjennomfører ulike typer analyser og utarbeider strategisk planer for forvaltning og privat sektor både nasjonalt og internasjonalt.

Anbefalinger som blir presentert på møtet:
 

  • Øk lønnsomheten i veiinvesteringene ved å konsentrere midlene om noen få hovedkorridorer. Beregningene til Cambridge Systematics viser at dette vil seksdoble den samfunnsøkonomiske nytten dersom man prioriterer noen få hovedveier fremfor å spre midlene "s tykkevis og delt" over hele landet.
     
  • Øk lønnsomheten i veiinvesteringene ved å ta med den direkte nytten i økt pålitelighet, som Cambridge Systematics har beregnet til å være omtrent like stor som tidsgevinsten.
     
  • Øk lønnsomheten i veiinvesteringer ved å øke investeringsnivået, ref transportetatenes NTP-forslag der det fremgår at "nyttetapet" reduseres fra 33 til 20 øre per krone om investeringsnivået øker med 45 %.
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no