logo

Søk

Du er her:

Økte bevilgninger må til for å stanse forfall

Dersom et stadig voksende forfall i riksveinettet skal stanses, kreves økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2013. Det la OFV vekt på under en høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 6. november.
Det var i forbindelse med regjeringens mål for transportpolitikken og neste års statsbudsjett, at Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram sine synspunkter for komiteen.
Slik OFV ser det, har kostnadene til vedlikehold økt betydelig uten at regjeringen har fulgt opp dette. Dette gir en ytterligere eskalering i forfallet framover.

Regjeringen må ta grep
I Nasjonal transportplan 2010-2019 beregner Regjeringen at det er et vedlikeholdsbehov på 18 milliarder kroner på dagens riksveinett. I de rammene som nå legges til grunn, er det ikke tatt økonomisk høyde for å sikre at utbedring og nødvendig vedlikehold kan gjennomføres på det nivået som behovet tilsier.
OFV mener derfor at regjeringen i ny Nasjonal transportplan (2014-2023), som legges frem til våren, ikke bare må stanse veksten i forfallet - men også sikre finansiering som gjør at man kan ta det igjen i løpet av planperioden.

OFV har gjentatte ganger pekt på at veiforfallet rammer de overordnede transportpolitiske målene om trafikksikkerhet, fremkommelighet og pålitelighet i trafikksystemet. Det er nå på høy tid at regjeringen tar tak og gjør det som er nødvendig for å stanse det voksende forfallet.
- Bevilgningene til vedlikehold for 2013 er totalt på samme nivå som for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.

Mangler prioriteringskriterier
Under høringen etterlyste OFV også nasjonale prioriteringskriterier for investeringsporteføljen, og mener at slike kriterier må på plass så raskt som mulig.
- Slik vi ser det, burde det bekymre våre rikspolitikere at overordnede nasjonale kriterier for valg av prosjekter ikke er med i beslutningsgrunnlaget, sa Femoen på høringen.

Enorme investerings- og vedlikeholdsbehov
OFV pekte også på at investeringer i vei og bane har som mål å fremme regional utvikling og bevare dagens bosetting. I den sammenheng må effekten på målene knyttet til regional utvikling inn i regnestykket.
- Hvis ikke har samfunnsøkonomiske analyser svært begrenset verdi som politisk beslutningsstøtte, sa Femoen.
OFV hevdet videre at finansieringen må være forutsigbar og langsiktig dersom man skal kunne imøtekomme de enorme investerings- og vedlikeholdsbehovene. Og med dagens vedlikeholds- og investeringstakt, vil det framtidige investeringsbehovet bare fortsette å øke i årene som kommer. Det gir grunn til bekymring, mener OFV.

Trenger en «Veinormal»
- Når det gjelder videre utbygging av firefelts motorvei, gul midtlinje, økt bredde på lavtrafikkert vei og kollektivfelt, ønsker OFV en klar tidshorisont, sa Femoen, og understreket at tempoet må økes betraktelig dersom man skal ha mulighet til komme i mål med dette innen de neste 20 årene.

OFV er også opptatt av at resultater er viktigere enn budsjettøkning, og mener at det i forhold til det raskt økende forfallet, er nødvendig å innføre en «Veinormal» for vedlikehold snarest.
- Her trenger vi faktisk hjelp fra dere, og vil oppfordre medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen til å bidra til at forslaget om minstekrav til vedlikehold innføres så raskt som mulig, sa Vilrid Femoen på høringen.For mer informasjon, kontakt:
Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken
Tlf. 95 16 13 69


(Publisert 13.11.2012)
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no