logo

Søk

Du er her:

Omfattende avgiftsendringer nødvendig

Det totale avgiftstrykket på bilistene øker kraftig, og staten øker inntektene både fra nybilkjøp og bompenger. Avgiftsjusteringene i 2013-budsjettet vil ha marginal effekt på en mer miljøvennlig bilpark, og virkemidler for en sikrere bilpark er fraværende. OFV mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av transportavgiftene slik at de bidrar til å fremme de transportpolitiske målene.


Det ga Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) uttrykk for i oktober, da foreningen under en høring i Finanskomiteen på Stortinget la fram sine synspunkter på neste års statsbudsjett.

- I tillegg til at inntektene fra engangsavgiften har gått opp i 2012, øker bompengeinnkrevingen sterkt. Og det er lagt opp til en ytterligere økning av bompenger i 2013. De totale bilrelaterte avgiftene må vurderes i sammenheng, og det må nedsettes en bredt sammensatt komité med mandat til å gjennomgå alle bilrelaterte avgifter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.


Virkemidlene gjenspeiler ikke målene
Samtidig som Regjeringen ønsker en mer miljøvennlig og trafikksikker bilpark, mener OFV at dette i for liten grad gjenspeiles i myndighetenes avgiftspolitikk og budsjettforslag for 2013.

- Slik vi ser det, er ikke dagens system utformet optimalt for å fremme de overordnede transportpolitiske målene. Dette gjelder særlig i forhold til trafikksikkerhet, men også miljø, selv om miljøfokuset har vært høyt i regjeringen. Avgiftssystemet er ikke godt nok tilpasset en rask innfasing av de nye teknologiske løsningene som bilprodusentene bringer til markedet for nettopp å redusere klimagassutslipp, miljøutslipp og støy, sier Solberg Thorsen.

Støtter «forurenser betaler» prinsippet
I det nåværende systemet for engangsavgift betyr bilens vekt ca 68 prosent, CO2-utslipp ca 19 prosent og bilens effekt (antall kW) rundt 13 prosent. Vektavgiften er dels begrunnet i at den skal dekke inn kostnadene ved veislitasje, men det betaler bilistene for også gjennom veibruksavgiften på drivstoff. Bilistene betaler også CO2-utslippet to ganger, først når man kjøper ny bil og deretter hver gang man fyller drivstoff.

- Vi støtter en avgiftsutforming der bruker betaler for veislitasjen og forurensingen han forårsaker. Det kan likevel ikke være riktig at brukeren skal betale to ganger for samme miljøbelastning, sier Solberg Thorsen.

Sikrere biler - lavere avgift
- En annen svakhet med dagens avgiftssystem er at noe av sikkerhetsutstyret i en bil veier ganske mye, og dermed får sikrere biler høyere avgift enn lettere og mindre sikre biler, sier han, og etterlyser insentiver for sikkerhetsutstyr i avgiftssystemet.

Ønsker ikke kryssubsidiering
Under høring i Finanskomiteen la OFV vekt på at man i en gjennomgang av alle bilrelaterte avgifter også må vurdere bompenger og veiprising. OFV mener videre at bompenger primært skal brukes til veiprosjekter og ikke til kryssubsidiering av andre transportformer.

- Det er vesentlig at avgiftspolitikken utformes slik at målene i transportpolitikken om regional utvikling, færre drepte og hardt skadde og redusert miljøbelastning nås, sier Øyvind Solberg Thorsen.
 


For ytterligere informasjon, kontakt:
Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

Tlf. 959 26 018


(Publisert 16.11.2012)

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no