logo

Søk

Du er her:

Veiutbygging er lønnsomt

Det er en uforbeholden sannhet for svært mange at veiutbygging er lønnsomt. Problemet er bare at faglige beslutningsverktøy og politisk ideologi trekker i ulike retninger. Er det mulig å bygge bro mellom politikk og fag?Bedre veier fører ikke bare til færre trafikkulykker og redusert reisetid. Ringvirkningene av bedre veier er formidable på flere måter: Fraflyttingstruede kystsamfunn blomstrer opp når «nyveien» kommer, nye reisemønstre oppstår, og innbyggerne - som kan benytte større områder - får et bedre tilbud av handel og tjenester. Ved å bygge bedre veier realiseres den regionalpolitiske målsettingen om større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Problemet er bare at ringvirkningene er vanskelig å tallfeste i de samfunnsøkonomiske analysene, og har derfor blitt satt til null i regnestykkene så langt. Det skulle vi få en endring på - trodde vi. For på oppdrag fra vår samferdselsvennlige finansminister Sigbjørn Johnsen, har et meget faglig kompetent ekspertutvalg gjennomgått analyseverktøyet for samferdselsinvesteringer.

Utelater regional nytteeffekt
Utvalget har nylig foreslått tiltak for å oppgradere og modernisere det faglige beslutningsgrunnlaget for samfunnsøkonomiske analyser av investeringer i samferdselsprosjekter. Utvalget anbefaler blant annet at nytte- og kostnadselementer skal realprisjusteres, at analyseperioden skal ligge nærmest mulig levetiden, og at verdsetting av liv og helse oppjusteres. Det utvalget imidlertid ikke gir en klar anbefaling på, er den regionalpolitiske effekten. I stedet anbefales det, der utvalget mener det er svært gode grunner til det, en separat drøfting av disse effektene. Dette er fordi ekspertene er opptatt av å unngå dobbelttelling av nytten i prosjektet. Utvalget er altså ikke opptatt av at ringvirkningene er vanskelige å tallfeste, men frykter at de samme positive effekter blir talt to ganger. Så framfor å få med den positive, regionale nytteeffekten i regnestykket, i verste fall flere ganger, settes nytten heller til null. Og vi er like langt.

Analyser må fange opp målsettinger
Direktoratet for statlig økonomistyring anbefaler i sin veileder for samfunnsøkonomisk analyse at alle relevante virkninger, for alle berørte grupper i et veiprosjekt, skal tallfestes i fysiske størrelser så langt det lar seg gjøre. Og virkninger som er vanskelig å tallfeste skal systematiseres og sammenstilles i pluss- minusmetoden. Vi kan forvente en videreføring og eventuelt økt bruk av denne metoden på bakgrunn av utvalgets anbefaling. Men det holder vel ikke, når regional utvikling er et av de viktigste politiske målsettingene med investeringer i det offentlige veinettet?

Det bør være slik at samfunnsøkonomiske analyser fanger opp de politiske målsettingene ved tiltaket. Ulike politiske målsettinger fordrer nemlig ulike nytte- kostnadsanalyser. I en studie av veiutbyggingen i Kina, utført av International Food Policy Research Institute, kom det frem at investering i veinettet hadde en positiv effekt på den overordnede økonomiske veksten, på jordbruksproduksjonen, byutvikling og både urban og regional fattigdomsbekjempelse. Det som imidlertid var overraskende, var at investeringer i de mindre, lokale veiene hadde større effekt på regional fattigdomsbekjempelse enn investeringer i motorveier. Analysene viste også at veiinvesteringene hadde høyest økonomisk avkastning i de østlige og sentrale delene av Kina, mens effekten på fattigdomsbekjempelse var størst ved investeringer i vest. Dette viser at nytte- kostnadsanalyser må fininnstilles ut fra hva som er viktigst for landet for å få et riktig beslutningsgrunnlag.

Fortsatt gjettelek
Norske nytte- kostnadsanalyser gir høy nytte der det er mange trafikanter og der det er mange ulykker på dagens veier. Den regionalpolitiske effekten fanges i beste fall kun opp gjennom tilleggsanalyser. Når det er dyrt å bygge veier i Norge og trafikkgrunnlaget ofte er relativt beskjedent, blir dermed nytten ofte negativ. Til tross for at den politiske nytten - nytten på regional utvikling, vekst og livskraft, er meget stor.
Selv om finansminister Sigbjørn Johnsen er glad for at han nå får et bedre analyseverktøy, er han tydelig på at den endelige beslutningen vil være avhengig av politisk skjønn og andre politiske vurderinger. Dermed vil det fortsatt være en gjettelek å tippe hvilke prosjekter som kommer med i neste Nasjonal transportplan til våren.

Etterlyser nasjonale prioriteringskriterier
Vi kjenner ikke de politiske kriteriene ved valg av investeringsportefølje for neste 10-årsperiode. Den endelige porteføljen vil bestå av både lønnsomme og ulønnsomme prosjekter. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har etterlyst de nasjonale prioriteringskriteriene for Nasjonal transportplan, de som handler om å bygge landet og knytte øst og vest, nord og sør sammen i et effektivt og moderne veinett. Ser vi til Kina, så har veibygging der vært et nasjonsbyggende prosjekt helt siden 1978. Og et gammelt kinesisk ordtak sier at «vil du bli rik, så bygg en vei».

I Norge er vi rike, i hvert fall målt i kroner på bok og i levekår og velferdsgoder. Men vi er svært få mennesker som kan bruke disse veiene, og arbeidskraftkapitalen vår er marginal i internasjonal sammenheng. Derfor er gode veier så enormt mye viktigere for arbeidsmarked, sysselsetting og et effektivt næringsliv. Når nytten beregnes ut fra antall minutter spart per bruker, blir det helt feil.
Norge håndterer ikke skjæringspunktet mellom politikk og fag i utforming og bruk av nytte/kostnadsanalysene optimalt. Politisk skjønn og vurderinger omrokerer totalt på rekkefølgen av prosjekter. Kanskje er det slik at avgjørende elementer mangler i analyseverktøyet, eller at analysene rett og slett brukes feil når politisk skjønn har så stor makt at analysenes betydning som beslutningsverktøy langt på vei undergraves.

Denne artikkelen ble publisert som kronikk i Våre Veger 11/2012.

For mer informasjon:
Kontakt Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken, tlf. 95 16 13 69
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no