logo

Søk

Du er her:

Årets asfaltering strekker ikke til - verst i nord

Drøyt to milliarder kroner skal brukes til årets dekkevedlikehold, asfaltering, på riks- og fylkesveiene. Beløpet dekker ikke på langt nær behovet. Mens Østlandet får mest - der trafikkbelastningene også er størst - blir region nord den store taperen.

 

- I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan det se fornuftig ut når Østlandet prioriteres høyt. Men i et veiforvaltningsperspektiv er det ikke bra. For region nord, der vedlikeholdsbehovet utgjør halvparten av det totale nasjonale behovet, får ikke dekket mer enn en firedel. Forfallet vil øke ytterligere i denne regionen, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken.
- Målet for neste år må være å opprettholde nivået i alle regioner, og at region nord samtidig får et skikkelig løft.

Mindre enn i fjor
Årets satsing på vedlikehold av veidekket på fylkesveiene er noe lavere enn i fjor. Totalt vil 1997 kilometer fylkesvei bli lappet eller få ny asfalt. Av dette får region nord 211 kilometer - det vil si en tildeling på 11 prosent av årets midler til vedlikehold. Region øst får 31 prosent av midlene, som vil gi 625 kilometer med ny asfalt på fylkesveiene. Regionene sør, vest og Midt-Norge, får henholdsvis 23, 21 og 15 prosent av årets midler, som betyr 452, 414 og 295 kilometer med ny asfalt.

Veier renner bort
Vann er veiens verste fiende. Og når vann får trenge ned i veien, hvis f eks asfaltdekket er dårlig er ødelagt, forsterkes ødeleggelsene. Dermed stiger regningene for utbedring og vedlikehold, og gjør det enda vanskeligere å ta igjen veiforfallet.
Mange steder fører kombinasjonen av dårlig grøfting, drenering og underlag for veidekket, til at veiene bokstavelig talt renner ut i sand og grus. Ofte prioriteres ikke viktig dreneringsarbeid før nytt dekke legges, og i stedet fokuseres det på viktigheten av å legge noen kilometer med ny asfalt.
- Mange opplever press fra politikere som forventer ny asfalt, og fokuserer mer på det enn på viktigheten av arbeidet som må gjøres før asfalt legges, sier Femoen.

Dårlige veier - flere ulykker
OFV mener det er viktig og riktig å prioritere vedlikeholdet i de fylkene der man har de store byene og den største trafikkbelastningen. Det handler om å styrke trafikksikkerhet, framkommelighet og at man sikrer et effektivt og robust veinett.
- Men det er svært betenkelig at region nord kommer så dårlig ut i årets fordeling av asfaltering. Både i et vedlikeholdsperspektiv og i forhold til trafikksikkerhet. Region nord har mange rette stekninger med en kombinasjon av lite trafikk, høy fart og mange ulykker. Dårlige veier øker faren for flere ulykker, sier Femoen.

Ulikt tjenestetilbud
Det mangelfulle vedlikeholds- og utbedringsarbeidet på veidekket, kommer i tillegg til det store og ofte usynlige forfallet på bruer og tunneler.
- Til sammen betyr dette ikke bare at vi har et veinett med svært varierende kvalitet, men det betyr i praksis også et ulikt tjenestetilbud. Det kan vi ikke akseptere, sier Vilrid Femoen.

Se også egen sak i VG og på nrk.no
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no