logo

Søk

Du er her:

Bevilgningene til vedlikehold må økes - bompengeandelen reduseres

Den påtroppende regjeringen vil trolig foreta budsjettendringer i Statsbudsjettet på 15 – 30 milliarder kroner fordelt på de ulike sektorene. OFV anbefaler den nye regjeringen å øke bevilgningene til vedlikehold for å stanse forfallet, og sørge for en bedre balanse mellom bompenger og statlige midler.


I politisk plattform til den påtroppende regjeringen går det frem at den vil «starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur».


Mer til vedlikehold
Budsjettforslaget innebærer imidlertid en videreføring av den avtroppende regjeringens politikk og ytterligere vekst i forfallet. Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFV) råd til ny regjering er å øke bevilgningene til veivedlikehold kraftig for å starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet.


Bør snu trenden
Avtroppende regjering satser sterkt på vedlikehold av togskinnene, og mindre på vei. Den vil for neste år bevilge 2,2 milliarder kroner til 4.200 km skinner og 2 milliarder kroner til 10.400 km vei. Dette innebærer at forfallet i veinettet vil fortsette å vokse, slik det ble varslet i Nasjonal transportplan (NTP).

OFV mener den nye regjeringen bør snu trenden allerede neste år. Dersom det skal bevilges like mye til vedlikehold av togskinnene som til vei, må vedlikeholdsbudsjettet øke med 3,4 milliarder kroner til 5,4 milliarder.


Ikke godt for veisektoren
Regjeringen påpeker i budsjettproposisjonen at vedlikeholdet av veinettet skal «bidra til å sikre god trafikksikkerhet, god framkommelighet, godt miljø og god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I tillegg vil det bidra til å redusere driftskostnadene.»
Når vedlikeholdet ikke er tilfredsstillende slik at forfallet øker, vil trafikksikkerheten svekkes, framkommeligheten forverres, miljøbelastningen øke og tilgjengeligheten reduseres. I tillegg vil driftskostnadene øke. Det fremlagte budsjettet er derfor ikke et godt budsjett for veisektoren selv om det er i tråd med NTP.


Bompengeandelen må ned
Investeringsbevilgningene til riksveinettet totalt er foreslått til 9,76 milliarder kroner, og det forventes at bompengeselskapene vil stille 12,45 milliarder kroner til rådighet. Det foreslås 6,3 milliarder kroner til store prosjekter i 2014 fra staten, og 8,3 milliarder kroner i ekstern finansiering.
OFV mener det er et tankekors at bompengeandelen neste år langt overskrider de statlige bevilgningene, og anbefaler ny regjering å bidra til at bompengeandelen ligger på maksimalt 50 prosent både per prosjekt og totalt sett. For å få til dette i 2014 må bevilgningene til riksvei-investeringer øke med om lag  1,3 milliarder kroner.
Arbeidet med å opprette regionale bompengeselskap, som avtroppende regjering viderefører i forslaget til statsbudsjett, bør stanses. OFV støtter de borgerliges løfte om å etablere ett bompengeselskap.

 

Budsjettforslaget neste år viktigere for ny regjering
Statsbudsjettet til veisektoren følger opp NTP som ble lagt frem tidligere i år, og inneholder ingen store overraskelser. Først til neste år vil man se konturen av en ny politikk.
OFV vil ha en gjennomgang av hele den politiske plattformen til den påtroppende regjeringen, og gjøre et større arbeid med analyse av tiltakene og komme med innspill til forbedringer.

 Har du spørsmål?
Kontakt Vilrid Femoen (951 61 369) for spørsmål til veibevilgningene og Øyvind Solberg Thorsen (959 26 018) for spørsmål om bilavgiftene.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no