logo

Søk

Du er her:

Bompenger – først og fremst til veibygging

Bompenger skal primært brukes til å finansiere en raskere og bedre veiutbygging utenfor de store byene, og skal maksimalt utgjøre 50 prosent av totalkostnadene til en veistrekning. Det er blant hovedpunktene i OFVs policy om bompenger.


Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)er i utgangspunktet prinsipielt i mot bompenger fordi det ifølge Vegloven er det offentliges ansvar å finansiere offentlige veier. Videre mener OFV at bilistene allerede betaler tilstrekkelig for veinettet gjennom avgifter ved kjøp og bruk av bil, drivstoffavgift og veiavgift.
- Men vi ser at bompenger har fått et stort omfang og er kommet for å bli, og da er vi opptatt av at bompenger forvaltes på en kostnadseffektiv og fornuftig måte, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.

Kraftig økning i bompengebruk
På denne bakgrunn har bompenger vært diskutert i OFV over tid, og sekretariatet utarbeidet et forslag til organisasjonens policy om bompenger. Denne ble behandlet og vedtatt av styret i OFV før jul, og er nå klar.
- Bruken av bompenger har økt kraftig de siste årene, og debatten om omfang og bruk av bompenger går tidvis svært høyt. Dette angår og engasjerer svært mange, og for OFV var det viktig å få på plass klare og prinsipielle retningslinjer for hvordan vi mener bruk og omfang av bompenger skal være, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.

Uenig i deler av Vegloven
Det er Veglovens paragraf 27 som definerer hvordan bompenger skal brukes, og i utgangspunktet er det Samferdselsdepartementet - med samtykke fra Stortinget - som kan bestemme at det skal kreves inn bompenger på offentlig vei knyttet til ulike veiprosjekter. Bruken av pengene har utgangspunkt i loven, og i loveteksten heter det blant annet:
«Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsette at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, fastsette storleiken på avgiftene, og sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for.»

OFV støtter ikke fullt ut formuleringene i Vegloven, og OFVs policy definerer klart og tydelig hvordan organisasjonen mener bruken av bompenger bør være. Bompenger er primært et tiltak for å finansiere investeringer i veinettet.
- Vi håper at myndighetene vil sette inn tiltak for å sikre mest mulig funksjonell og kostnadseffektiv bruk og innkreving av bompenger, sier Femoen.

Behov for politisk endringsvilje
I 2012 utgjorde bompenger for første gang omtrent samme nivå som de offentlige bevilgningene til riksveiene. Regjeringens bevilgninger på kr 5,6 milliarder kroner til riksveiinvesteringer ble supplert med drøyt fem milliarder kroner fra bilistenes bompengeinnbetalinger.
- Det er svært betenkelig at bruken av bompenger bare øker, uten at man vurderer fordeler og ulemper ved bompenger opp mot andre finansierings- og avgiftsmodeller. Det er på høy tid med en gjennomgang av bilavgiftene i lys av bompengeomfanget, sier Vilrid Femoen, og peker på tendenser til at bompenger går til finansiering av høytrafikkert motorveinett på Østlandet, mens statlige midler går til mindre prosjekter på lavtrafikkerte veier ellers i landet.
- Det er mye tilfeldigheter som spiller inn. Det bør utmeisles en nasjonal strategi der bompenger og avgiftene i transportsektoren utformes for å fremme de overordnede målene om trafikksikkerhet, fremkommelighet, regional utvikling og miljø, sier hun.


Dette er hovedpunktene i OFVs policy om bompenger:

1. Bompenger skal være et supplement til offentlig veifinansiering og skal maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale kostnadene til en veistrekning
2. Bompenger skal først og fremst brukes til veibygging
3. Bompenger kan innkreves først når veien står ferdig
4. Det må være statlig styring av bompengeprosjektene på riksveinettet
5. Driften av bompengeselskapene må være så kostnadseffektiv som mulig

 

Her finner du hele OFVs policy om bompenger, med utdyping av hvert enkelt punkt. 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no