logo

Søk

Du er her:

Bompengetall – OFV korrigerer

I ulike artikler om bompenger har enkelte medier ikke skilt mellom bompenger som er brukt og bompenger som er innbetalt. Dette har skapt en viss tallforvirring om bompenger. Riktige tall skal være 2 350 kroner per bil innbetalt og 3 150 kroner per bil brukt i bompenger i 2012.


 

OFVs beregning baserte seg på prognoser for 2012. En ny gjennomgang av tallene basert på endelige tall fra Vegdirektoratet viser at det ble brukt 3 150 kroner per bil i bompenger, mens det ble innbetalt 2 350 kroner i bompenger per bil. Avviket skyldes i hovedsak lån som bilistene skal tilbakebetale senere.

Prognose-bom fra myndighetene
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har i sine regnestykker brukt de offisielle prognosene for bompenger stilt til rådighet fra bompengeselskapene i 2012 - prognoser som er basert på tall fra Statsbudsjettet for 2013.
- Først i dag fikk vi vite at disse prognosene viser seg å være feil. Ja, faktisk bommet myndighetene med 2,6 milliarder kroner - hele 25 prosent, sier OFVs direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Bompengeforvaltningen kan forbedres
Det er ikke feil å bruke verken tall for bompenger brukt eller bompenger innbetalt som beregningsgrunnlag.
- Vi har valgt å bruke bompenger brukt til vei, men ser i ettertid at dette fort kan oppfattes feil av media og at dette har ført til forvirring, sier han.
Med denne presiseringen skulle det bli riktig. OFV har nå benyttet endelige tall og ikke prognoser.
- Vi er overrasket over at myndighetene har bommet med om lag 2,6 milliarder kroner i anslaget for hvor mye bompengeselskapene vil stille til rådighet. Det viser et potensial for forbedring i norsk bompengeforvaltning, sier Thorsen.

Slik oppsummerer OFVs sine kommentarer til bompengetallene:

1. OFVs beregning har basert seg på offisielle tall fra Statsbudsjettet for 2013 som viser prognoser for bompenger stilt til rådighet fra bompengeselskapene for 2012. Prognosen var på 12,5 milliarder kroner, og da blir beløpet 3 900 kroner per bil slik OFV har gått ut med.

2. Statens vegvesen har nå gått ut med endelige tall for bompenger stilt til rådighet fra bompengeselskapene. Endelig beløp er på «om lag 9,9 mrd» ifølge melding fra SVV i dag.

3. Statens vegvesen viser til at det er innbetalt 7,3 milliarder kroner i bompenger i 2012.

4. Bompenger innbetalt fra bilistene er ikke nødvendigvis samsvarende med bompenger stilt til rådighet fra bompengeselskapene fra år til år. Når det er et vesentlig høyere beløp som stilles til rådighet for 2012 enn det bilistene har betalt inn, skyldes avviket låneopptak som bompengeselskapene har tatt opp for å forskuttere veiutbyggingen. Dette er penger som bilistene skal betale tilbake på et senere tidspunkt. I tillegg tilkommer renter ut fra markedsvilkår i finanssektoren.

5. Baserer vi oss på endelige tall for bompenger stilt til rådighet i 2012 - altså 9,9 milliarder kroner - blir det
3 150 kroner per bil (bompenger brukt på vei i 2012, per bil).

6. Baserer vi oss på tall innbetalt fra bilistene for 2012 - 7,3 milliarder kroner, blir regningen per bil 2 350 kroner (bompenger innbetalt av trafikantene i 2012, per bil).
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no