logo

Søk

Du er her:

 • Norsk vei- og bilpolitikk: Rett kurs eller parkert?

  Dårlige og utslitte veier er farlige - enten man kjører ny eller gammel bil. OFV ønsker en vei- og bilpolitikk som både kan gi trygge, gode veier og en moderne bilpark. Mandag 27. mai holder OFV sitt årsmøte, og inviterer til debatt om veipolitikk og bilpolitikk.

 • Store og lange veiprosjekter må prioriteres

  Veivedlikeholdet må prioriteres langt høyere, og det må satses på vesentlig lengre veiprosjekter. Det sier OFV i en høringsuttalelse om Nasjonal transportplan. Og for sikre effektive transportkorridorer som reduserer reisetiden mellom landsdelene, må et nytt hovedveikart lages.

 • Lønnsomhetsberegning må inkludere nasjonale mål

  Lønnsomheten bergenes, men følger ikke prioriteringen i norsk veiutbygging, hevder forskere. - Verst er det at lønnsomhetsberegningene ikke speiler fundamentale overordnede, nasjonale mål, for eksempel i forhold til regional utvikling, mener OFV.

 • Årets asfaltering strekker ikke til - verst i nord

  Drøyt to milliarder kroner skal brukes til årets dekkevedlikehold, asfaltering, på riks- og fylkesveiene. Beløpet dekker ikke på langt nær behovet. Mens Østlandet får mest - der trafikkbelastningene også er størst - blir region nord den store taperen.

 • Vedlikehold er taperen i NTP

  Regjeringens stortingsmelding Nasjonal transportplan (NTP) ga verken en bindende vedlikeholdsplan eller tilstrekkelig med penger til å sikre at veiforfallet stanses.

 • Ny veipolitikk krever mot, vilje og valg

  Det må tenkes nytt, og handles deretter. Norsk samferdsel trenger en visjon som viser vei for fremtiden og gir et nytt hovedveikart. Der store, lange veiprosjekter kan gi trygge og effektive veitransportkorridorer som binder land og regioner sammen. Det er å investere i framtiden, og det er blant hovedpunktene i OFVs forslag til en ny nasjonal veipolitikk.

 • Foreslår ny veipolitikk

  Tirsdag 9. april legger Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) fram rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt». Rapporten foreslår konkrete endringer av norsk veipolitikk for å sikre et trygt, moderne og effektivt hovedveinett.

 • Vil vise vei

  Over påske legger regjeringen fram stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP). Omtrent samtidig vil OFV legge fram en egen rapport med forslag til konkrete tiltak for å sikre en effektiv og framtidsrettet nasjonal veipolitikk.

 • Ulik veistandard betyr ulikt tjenestetilbud

  For to år siden overførte staten 17.000 kilometer riksvei til fylkene, som ble ansvarlige for 44.200 kilometer fylkesvei. Veiforfallet øker i fylkene, og kan koste 75 milliarder kroner å rette opp. Regionreformen har verken gitt minstestandarder eller et uavhengig veitilsyn med ansvar for fylkesveiene. Dette fører til varierende veikvalitet og bekymrer OFV.

 • Vil halvere innkrevingskostnadene

  Mest mulig kostnadseffektiv drift av bompengeselskapene, større og statlig styrte bompengeprosjekter på riksveinettet - og innkreving av bompenger først når veien står ferdig. Det er hovedpunktene i Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFV) høringsuttalelse om regionale bompengeselskaper.

Viser fra 21 til 30 av totalt 38 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no