logo

Søk

Du er her:

 • Veivedlikehold – Arbeiderpartiets taper

  Arbeiderpartiet ønsker å satse på transportkorridorene, hovedveiene mellom landets store byer, og gjeninnfører stamveibegrepet. Det framkommer av partiets samferdselspolitiske program, og OFV er tilfreds med signalene. Men veivedlikeholdet - som lider kraftig under manglende prioritering - forblir en taper.

 • OFV-rapport fortsatt sentral

  I 2008 kunne OFV dokumentere at Norge hadde det minst effektive hovedveinettet i Europa og laveste gjennomsnittshastighet. Nå løftes rapporten fram på nytt i avisen «Vegen og vi», og understreker viktigheten av OFVs arbeid og argumentasjon i debatten om utviklingen av landets hovedveinett.

 • Samferdselsutfordringer i kø

  I april legges Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) fram - også kalt vårens mest spennende politiske dokument. Politiske signaler gir grunn til å forvente en sterkere satsing på å bedre veinettet mellom regionene for å redusere reisetiden. Den største spenningen er imidlertid knyttet til regjeringens satsingsnivå innen forfallet på veinettet.

 • Høyre-støtte til OFVs høringsuttalelse

  - OFV bringer fram viktige og høyst relevante momenter i sin høringsuttalelse om «Samfunnsøkonomiske analyser». Samtidig kunne man vært tydeligere på det som gjelder gevinst knyttet til næringslivet- og arbeidskraftens mobilitet, sier Øyvind Halleraker (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

 • Effekten på transportmålene viktigst i samfunnsøkonomiske analyser

  Høsten 2012 la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram en utredning om samfunnsøkonomiske analyser av offentlige tiltak. OFV støtter i hovedsak utvalgets tilrådinger, men mener analysene må bli bedre til «å beskrive alle konsekvensene som må antas å være viktige for beslutningstakernes vurderinger».

 • Oslofjord-kryssing må ha nasjonalt og internasjonalt perspektiv

  I forbindelse med planarbeidet for kryssing av Oslofjorden, ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU). For å sikre et nasjonalt og internasjonalt perspektiv i planarbeid og løsning, mener OFV at referansegruppen må utvides til å inkludere representanter for nettopp nasjonale og internasjonale aktører.

 • Bompenger – først og fremst til veibygging

  Bompenger skal primært brukes til å finansiere en raskere og bedre veiutbygging utenfor de store byene, og skal maksimalt utgjøre 50 prosent av totalkostnadene til en veistrekning. Det er blant hovedpunktene i OFVs policy om bompenger.

 • OFV ut mot veidirektøren

  Vegdirektør og tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, er godt fornøyd med hvordan det norske veinettet er bygget. Gitt blanke ark, ville han bygget det på samme måte som det ble gjort etter krigen. OFV reagerer kraftig på uttalelsene i Aftenposten.

Viser fra 31 til 38 av totalt 38 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no