logo

Søk

Du er her:

Effekten på transportmålene viktigst i samfunnsøkonomiske analyser

Høsten 2012 la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram en utredning om samfunnsøkonomiske analyser av offentlige tiltak. OFV støtter i hovedsak utvalgets tilrådinger, men mener analysene må bli bedre til «å beskrive alle konsekvensene som må antas å være viktige for beslutningstakernes vurderinger».

 


For slik lyder en del av ordlyden i utredningen «NOU 2012:16: Samfunnsøkonomiske analyser», som har vært ute på høring blant en rekke instanser - deriblant Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
Samfunnsøkonomiske analyser er verktøy som kan brukes til å belyse konsekvensene av ressursbruk i offentlig sektor, for eksempel i forbindelse med samferdselsprosjekter eller andre offentlige tiltak. Gjennom analysene skal man få oversikt over konsekvensene av planlagte tiltak - før man bestemmer seg for å iverksette tiltakene.


Konsekvensene for de transportpolitiske målene må beskrives
- OFV støtter i hovedsak tilrådningene som gis i utredningen, blant annet det som gjelder endringer i levetid på prosjekter og justering av kalkulasjonsrenten, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.
- Vårt hovedfokus i høringsuttalelsen er at man i samferdselspolitiske spørsmål er avhengig av å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, og at man må ha gode analyser som faktisk beskriver konsekvensene av de beslutninger som fattes med hensyn til alle de transportpolitiske målene, sier hun.

OFV støtter utvalgets oppfatning om at viktige konsekvenser for beslutningstakerne skal beskrives, og mener at de samfunnsøkonomiske analysene innen transportområdet, bør gi en systematisk beskrivelse av investeringstiltakenes konsekvenser - sett i forhold til de overordnede transportpolitiske mål. Dagens analyser belyser bare de effektene man har klart å prissette, som tidsbesparelser og ulykkesreduksjon.
- Det blir en grov unnlatelsessynd å utelate effekten på nasjonale mål som bedre pålitelighet, redusert reisetid og regional utvikling, sier Femoen.


Fanger ikke opp alt
Det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling - som igjen er delt opp i hovedmål og etappemål.
- Slik vi ser det, er transportsektorens målstruktur med etappemål og målbarhet et godt system. Det gir et godt utgangspunkt for å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i forhold til faktorer som er relevante for beslutningstakerne, sier Femoen, men påpeker at mens noen av konsekvensene beskrives i dagens metoder, er det andre som ikke fanges opp.
- Dette mener vi i særdeleshet gjelder transportsektorens etappemål om at påliteligheten i transportsystemet skal bedres, sier hun.


Pålitelighet - stor nytteverdi, og må med
OFV har tidligere dokumentert - gjennom analyser og beregninger utført av Cambridge Systematics - at konsekvensene av pålitelighet har svært stor nytteverdi - omtrent like stor som tidsgevinsten.
- Derfor forventer OFV at nye retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser av investeringer i transportinfrastruktur tar med en beskrivelse og verdsetting av konsekvensene på pålitelighet, sier Femoen.


Skille bro, tunnel og vei
OFV støtter utvalgets tilrådning om at levetiden som benyttes i analysen, må reflektere den perioden tiltakene som analyseres, faktisk vil være i bruk eller yte en samfunnstjeneste.
- Innenfor veisektoren er det imidlertid svært viktig å skille på veiobjektene bro, tunnel eller vei i dagen. Dette fordi disse veiobjektene varierer svært mye i levetid og syklus for reinvestering. Derfor anbefaler vi Finansdepartementet eksplisitt om å be Vegdirektoratet utarbeide forslag til enhetlig fastsetting av levetid på veiobjekter, differensiert på henholdsvis bro, tunnel og vei i dagen, sier Vilrid Femoen.
 

Les hele høringsuttalelsen her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no