logo

Søk

Du er her:

Høyre-støtte til OFVs høringsuttalelse

- OFV bringer fram viktige og høyst relevante momenter i sin høringsuttalelse om «Samfunnsøkonomiske analyser». Samtidig kunne man vært tydeligere på det som gjelder gevinst knyttet til næringslivet- og arbeidskraftens mobilitet, sier Øyvind Halleraker (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
Det handler om den offentlige utredningen «Samfunnsøkonomiske analyser» som et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la fram før jul, og som nå har vært ute til høring. Halleraker gir støtte til OFVs høringsuttalelse.

Hemmende transportsystem
Han viser til at næringslivet rundt om i landet ofte har et klyngepreg som hemmes av at transportsystemet til og fra ikke er godt nok - enten det gjelder veisystemet eller transportmidlene.
- Det gjør det mindre attraktivt å pendle, og dermed hemmes næringslivet og arbeidstakerens fleksibilitet i seg selv. Når det har negativ innvirkning på både arbeidsgivere og arbeidstakere, så gir det negative utslag for vekst i næringslivet, sier Halleraker.

Må fange opp lønnsomhets- og vekstvurdering
- OFV mener at ikke-prissatte virkninger som er av betydning for beslutningstakerne, alltid må med i samfunnsøkonomiske analyser av investeringer i infrastruktur. Videre mener OFV at virkningene som ikke kan prissettes og som skal beskrives, bør være virkningene knyttet til hovedmål og etappemålene i transportsektoren. Er du enig i dette?
- Ja, det er jo hele hensikten. Hvis man utelukker dette, så blir for eksempel ikke trafikkvekst hensyntatt - fordi man ikke beregner årsakene til veksten. I dag er det slik at det er Finansdepartementet som legger premissene for vekstgrunnlaget, og ut fra dette lager Statens vegvesen sine vekstprognoser. Dermed sluttes ringen på feil grunnlag. Den burde i stedet sluttes på grunnlag av konklusjonene av denne utredningen samt det vi peker på av lønnsomhets- og vekstvurdering, sier Halleraker.

 

Høyres Øyvind Halleraker. Foto: Stortinget

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no