logo

Søk

Du er her:

Hva mener partiene om norsk veipolitikk?

Sprik i ambisjoner og løfter preget svarene da fraksjonslederne i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité besvarte seks sentrale veipolitiske spørsmål før valget. Men alle så behovet for store samferdselsløft og nye løsninger som kan gi mer vei for pengene.

 

Politikernes svar ble presentert i en større artikkel i magasinet Våre veger i august, men av plasshensyn var svarene i artikkelen forkortet. Her kan du lese de fullstendige svarene.Dette er spørsmålene politikerne svarte på:

Hva?
1) Hva definerer du og ditt parti som en sikker og effektiv hovedvei (riksvei) – og i hvilken grad skal disse være på nivå med våre naboland?
Spesifiser også konkret/skiltet kjørehastighet på det du definerer som sikker og effektiv hovedvei.

2) Den korteste vei mellom to byer er en rett linje. Norge har et stort avvik fra den rette linjen i dagens hovedveier – eksempelvis er strekningen Oslo-Bergen 80 prosent lengre enn den rette linjen. Hvor stort avvik er akseptabelt:
a) Maks 30-40 prosent b) Maks 50-70 prosent c) Mer enn 70 prosent

3) Hva vil du og ditt parti konkret gjøre for å stanse veivedlikeholdsforfallet på riks- og fylkesveiene?
a) Sørge for å stanse deler av det b) Kun stanse kritisk forfall c) Fjerne forfallet helt
 

Når?
4) Du har angitt hva du og ditt parti definerer som sikker og effektiv hovedvei. Når skal vi ha et hovedveinett som faktisk er som beskrevet?
Innen 10, 20, 30 eller flere år?
 

5) Når skal veivedlikeholdsforfall være utbedret?
Innen 10, 20, 30 eller flere år?
 

Hvordan?
6) Hvordan vil du og ditt parti sikre en rasjonell og effektiv utbygging av hovedveinettet – parallelt med håndtering av forfall og vedlikehold?

 

SVARENE FRA POLITIKERNE


 

 Knut Arild Hareide, KrF:

1) Vi har mye å lære av Sverige som har utviklet et helt annet hovedveinett enn Norge. De har vært tidligere ute med å bygge et sikkert og effektiv hovedveinett. Typen motorvei kan variere, 4-felts motorvei vil være riktig i deler av landet, mens to- og trefelts vei med midtdeler, brede kjørefelt og veiskulder vil være riktig i andre deler.

2) Det kan ikke gis et kategorisk og eksakt prosentsvar fordi veisystemet blant annet skal ta hensyn til byer og tettsteder, jordbruksareal, knutepunkt, og topografi. Graden av rett linje vil derfor variere.


3) Vår ambisjon er å fjerne forfallet.  

 

4) Med de riktige prioriteringene, med nye finansieringsmodeller som KrF har foreslått, og med en ny organisering av fagetatene slik at de får større frihet til å prioritere langsiktig, må ambisjonen være å ha et sikkert og effektivt hovedveinett om 10 – 20 år.  

 

5) Forutsatt at staten bidrar til at fylkeskommunene kan utbedre fylkesveiene, så kan forfallet være utbedret om 10 – 20 år. Det statlige veinettet bør utbedres i løpet av en 10-årsperiode.

 

6) KrF vil korte ned planleggingstiden, og få raskere bygging av ny vei. Statlig regulering må benyttes i større grad. Utbyggingen må bli mer rasjonell og sammenhengende. OPS og andre former for prosjektfinansiering kan brukes for å sikre god kvalitet og framdrift i større prosjekter. Vi må i større grad kople investering og drift. Samferdselspolitikken er for kortsiktig og detaljfokusert. Vi må gi mer ansvar til etatene, og omdanne Statens vegvesen til et statlig selskap. Statens vegvesen må kunne vurdere prosjekter ut fra helhetlige og faglige vurderinger. Stortinget bør vedta mål, rammer, tiltak og finansiering. Vi er for avhengig av bevilgninger på statsbudsjettene.

 

 Anne Marit Bjørnflaten, Arbeiderpartiet:

1) NTP prioriterer transportkorridorer som binder landsdeler sammen, slik at lengre sammenhengende strekninger får god standard. For definisjon av standarden på veier forholder vi oss til Statens vegvesen som fagmyndighet. Veiene i Norge skal være like bra som i våre naboland.

2) Transportkorridorene mellom landets største byer er utviklet gjennom mange tiår. Linjene skal skape effektive og sikre korridorer, ta hensyn til hvor folk bor og naturgitte forhold. Det er lite tjenlig å sette opp strenge regler for hvor stort avvik det kan være mellom luftlinje og der veiene går.

3) Ap vil satse massivt på drift og vedlikehold for å redusere forfallet, i tillegg vil nye investeringer bidra til bedre veier. I NTP setter vi av 105 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveger. Forfallsveksten vil stoppe tidlig i NTP-perioden, og i løpet av perioden vil forfallet reduseres.
Vi vil bruke 10 milliarder kroner for å styrke fylkeskommunene, slik at de blir bedre i stand til å ruste opp fylkesveiene.

4) Med de tiltakene som ligger inne i NTP vil vi i 2024 ha kommet et godt stykke nærmere et hovedveinett som gir sikker og effektiv transport mellom våre byer og landsdeler.

5) Forfallsveksten på riksveiene vil stoppe tidlig i kommende NTP-periode, og i løpet av perioden vil forfallet reduseres. Tiltakene med nær 20 milliarder ekstra til fylkene vil gjøre disse i bedre stand til å fornye og ruste opp fylkesveiene.

6) Vi har lagt frem tidenes mest ambisiøse nasjonale transportplan. Denne vil gi store investeringer i hovedveinettet, samtidig som vi vil øke vedlikeholdet.
Vi vil sikre mer forutsigbar finansiering gjennom prioriterte prosjekter der fremdriften i prosjektene skal bestemme bevilgningene og ikke omvendt. Vi vil halvere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter, få mer aktiv bruk av statlig plan og utarbeide veiledende tidsfrister for utarbeiding av planer og saksbehandling.

 

 

Trond Helleland, Høyre:

1) En sikker og effektiv vei betyr at veien oppfyller kravene i veinormalene, slik at veien ikke utgjør en fare for bilistene og bidrar til å dempe konsekvensene av menneskelig svikt i trafikken. I tillegg bør veien ha en fornuftig trasé, slik at reisetid blir minst mulig. På riksveiene bør kjørehastigheten bli betydelig raskere enn i dag.

2) Svaret vil variere ut fra geografiske forhold på den enkelte trasé. Høyre ønsker å få på plass en tydelig motorveiplan frem til neste rullering av NTP, hvor dette bør være en del av vurderingen.

3) Høyres mål er å fjerne forfallet helt. Derfor ønsker vi å opprette et vedlikeholdsfond på 50 mrd. kroner som skal komme i tillegg til ordinære midler. 
 
4) Så raskt som mulig. Det er dette nevnte motorveiplan må beskrive.

5) Dette vil ta tid, men med Høyres løsninger for europaveiene bør dette være på plass innen 10 år. 

6) Vedlikeholdsfond, selvstendige transportselskaper innenfor vei og jernbane med mulighet til å prioritere mer innenfor bruken av midlene, mulighet for å ta opp lån, bruk av Offentlig-privat samarbeid og organisering i egne prosjekter er noen av de viktigste løsningene. 

 

 

Hallgeir H. Langeland, SV:

1) Den skal minst ha plass til to kjørefelt og gul midtlinje. Krappe og uoversiktlige svinger må rettes ut, veien må vedlikeholdes godt, være rassikret og trafikksikres mht. sideterreng og med tiltak for å hindre møteulykker. Vi vil bygge midtrekkverk på høyt trafikkerte veier. Det norske hovedveinettet (utenfor tettbygd strøk) bør kunne skiltes for 80 km/t og på noen strekninger 90 km/t. 100 km/t på motorveier.

2) SV kan godta 70 pst.  Vi prioriterer jernbane. 

3) SV vil øke innsatsen til vedlikehold betydelig samtidig som vi reduserer bevilgningene til kapasitetsøkende veier betydelig. Da får vi stanset kritisk forfall og redusert forfallet generelt. Så vil SV etablere en ny og effektiv vedlikeholdsavdeling i Statens vegvesen. Vi vil ha veivokterne tilbake, slik at hull i veibanen tettes og mangler rettes opp når de oppstår, eller forebygges, uten dagens anbudsbyråkrati og svarteperspill om hvem som har ansvaret.  

4) Innen 20 år.

5) Vi bør ha hentet inn mye i løpet av de neste to tiåra.

6) Manglende vedlikehold kan føre til fatale ulykker, og jeg er mest opptatt av å øke vedlikeholdet av dagens veinett. Samtidig er vi åpen for kombinerte kontrakter med utbygging og vedlikehold slik regjeringen legger opp til for ny E6 gjennom Helgeland. 

 

 

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet:

1) En hovedvei skal sikre effektiv transport av varer og folk innad i landet og ut til resten av verden. Samtidig skal hovedveiene være med på å redusere klimautslipp og lokale miljøproblem, og sikre bosetting i hele landet. Vi vil at hovedveiene bygges slik at de fører oss enda nærmere målet om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i trafikken. Fartsgrensene må tilpasses de ulike strekningene.

2) Hovedveiene har ikke bare som funksjon å gå mellom to store byer, men skal også dekke transportbehov inn og ut av byene, samt steder mellom de store byene. Det vil være lite hensiktsmessig å sette en grense for hvor stort avviket skal være. Hovedveiene må dekke det totale transportbehovet.

3) Senterpartiet vil fjerne veivedlikeholdsforfallet. Dette krever oppfølging med mer ressurser til veieierne, det vil si fylkeskommunene og Statens vegvesen.

4) Dette krever en jevnt økende satsing på samferdsel de neste 10 årene.

5) Senterpartiet mener at veivedlikeholdsforfallet bør være tatt igjen om 10 år.

6) Mange forhold kan forsinke og fordyre veiprosjekter. For å sikre en mer effektiv gjennomføring av veiprosjekter vil Senterpartiet ha planlegging og utbygging av lengre sammenhengende veistrekninger. Senterpartiet vil gjøre Statens vegvesen til en smidigere og mer effektiv aktør. 

 

 

Bård Hoksrud, Frp:

1) En sikker og effektiv hovedvei er tilpasset strekningen den bygges for med ÅDT (årsdøgntrafikk) som en viktig parameter. Tofelts- til seksfeltsvei må bygges med midtrekkverk der trafikken tilsier dette.

FrP vil prioritere de aller viktigste veiene der gapet mellom norsk og europeisk veistandard er størst. Vi vil bygge ut motorveinettet for å øke sikkerheten, og nye motorveier må dimensjoneres for 130 km/t. Fartsgrensen på de beste eksisterende norske motorveiene økes til 120 km/t.

2) Frp ønsker et nasjonalt motorveinett mellom de største byene, og det er ingen målsetting at veien skal gå innom flest mulig kommuner og tettsteder. Fremskrittspartiet vil ha rette hovedveier, for eksempel ønsker vi å bygge motorvei på E134 mellom Bergen og Oslo korteste vei over Haukelifjell. Det vil gi en betydelig reisetidsinnsparing. Vi ligger nærmere 30 prosent enn de øvrige alternativene dersom man ser hovedveinettet under ett.

3) Definitivt fjerne forfallet helt! Se svar 5.

4) Vi vil gi Norge et topp moderne, effektivt, sikkert og miljøvennlig samferdselsnett på 30 år.

5) Frp har foreslått at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene (25 mrd.) fjernes i løpet av 10 år og fylkesveiene (55 mrd.) på 15 år.

6) Gjennomført uten bompengefinansiering, men med avklarte, forutsigbare og langsiktige finansielle rammer basert på full statlig finansiering. Bygging av et effektivt samferdselsnett på 30 år forutsetter effektiv organisering. FrP ønsker ett transportdepartement med ansvar for all transport av passasjerer og gods, og vil flytte litt av oljeformuen inn i to nye infrastrukturselskaper. Riksvei SF skal investere i lønnsomme riksveier, og Jernbane SF i lønnsomme jernbanestrekninger.  Foretakene skal investere i lønnsom infrastruktur som hovedveinettet mellom de største byene. FrP vil finansiere nye statlige infrastrukturselskaper gjennom direkte omplassering av statlig finanskapital.

 

 

 

Borghild Tenden, Vestre:

1) Venstre vil prioritere å gjøre flere veier møtefrie og sikre en veistandard som reduserer utslipp og ulykker. 

2) Venstres hovedprioritet for ny vei er fergefri og utbedret E39 Kristiansand - Stavanger - Bergen -Trondheim. Dette vil forkorte reisetidene internt på Vestlandet kraftig og gjøre vegnettet mer egnet for folk og næringsliv. Hele tiden må vei- og jernbanenett vurderes opp mot faktorer som reisetid, utslipp, trafikksikkerhet. Det må også tas hensyn til den faktiske geografien når vegnettet skal utformes.

3) Venstre har foreslått å øke bevilgningene til vedlikehold av fylkesveger med 540 millioner mer enn regjeringen. Dette vil stanse store deler av forfallet. Organiseringen av samferdselsetatene må gjennomgås slik at kostnader og tidsbruk går vesentlig ned i nye prosjekter og vedlikehold.

4) Venstre vil ikke binde seg til antall år, men vil fortsatt prioritere samferdsel. Få ned byggetiden og omorganisere.

5) Vedlikeholdsarbeidet skal gjøres kontinuerlig. Det er nødvendig med økte bevilgninger til fylkesvegene de neste 10 årene.

6) Samferdselsetatene må få større myndighet til å prioritere, slik at man tar store strekninger i ett og de mest trafikkerte vegene først. Vi vil åpne for alternativ finansiering og organisere flere utbyggingsprosjekter for veg og jernbane som ett prosjekt med egen organisasjon.

 

Alle foto: Stortinget

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no