logo

Søk

Du er her:

Ingen vei – ingen utvikling

Å bygge landet og sikre regional utvikling er umulig uten et effektivt og godt veinett. Derfor må politikerne – ikke bare transportpolitikere – anerkjenne veiens rolle som premiss for regional utvikling. Det perspektivet mangler i regjeringens distrikts- og regionmelding.


– Et godt veinett er helt avgjørende dersom vi skal nå de overordnede transportpolitiske målene som regjeringen har satt. I den fremlagte distrikts- og regionmeldingen «Ta heile Noreg i bruk», må man nærmest lete etter vektleggingen av veinettets betydning for regional utvikling med lupe, sier næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Vilrid Femoen.
– Et godt og effektivt hovedveinett er en grunnleggende premiss for å ta hele Norge i bruk. Uten et godt og effektivt veinett kan vi aldri klare å nå målene for regional utvikling og bosetting.

Sektorpolitikk til side
Dette gjorde OFV klart da organisasjonen for en tid tilbake presenterte sitt syn på regjeringens melding om distrikts- og regionalpolitikk for Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité.
OFV la vekt på at en så viktig sak krever at man tenker helhet og at dette angår alle – at det ikke blir sektorpolitikk.

– Her må alle løfte blikket opp og fram og bidra til at ikke sektorpolitikk svekker effektiv nasjonal hovedveipolitikk, sier Femoen, som i sitt hovedbudskap til stortingspolitikerne understreket nødvendigheten av en konkret anerkjennelse av veiens rolle som premiss for regional utvikling.

Forvaltningsreformens betydning
OFV mener videre at regjeringen må redegjøre for forvaltningsreformens betydning for regional utvikling. For i forbindelse med forvaltningsreformen overtok fylkene ansvaret for drøyt 17.000 kilometer vei som tidligere hadde vært på statens hender. Og med det voldsomme forfallet som preger dagenes veinett, fikk fylkene en ekstra bør å bære.

– Neste distrikts- og regionalmelding må i en vesentlig større grad både anerkjenne og beskrive veiens rolle som premiss for regional utvikling. Det er også naturlig at regjeringen følger opp overfor Stortinget ved å redegjøre for Forvaltningsreformens betydning for regional utvikling, og omtale dette grundig i neste Distrikts- og regionmelding, sier Vilrid Femoen.


Gledelig innstilling fra stortingskomiteen
OFV registrerer med glede at samtlige partier i kommunal- og forvaltningskomiteen i den nylig avgitte innstillingen omtaler viktigheten av et godt veinett, der særlig avstandsreduksjoner løftes.
Regjeringspartiene i komiteen anerkjenner veienes rolle for å sikre konkurransekraft og bosetting i hele landet. Høyre påpeker at infrastruktur er et viktig virkemiddel for å sikre vekst og velferd for fremtidige generasjoner, slik OFV har påpekt til Perspektivmeldingen mens Frp peker på at god og hensiktsmessig infrastruktur er et vesentlig virkemiddel når det gjelder styrking av distriktene, slik OFV har påpekt til Regionmeldingen. Krf er i innstillingen opptatt av fylkesveiforfallet, slik OFV har påpekt i en rekke sammenhenger.

– Vårt budskap har i stor grad blitt hørt av politikerne denne våren, sier Vilrid Femoen.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no