logo

Søk

Du er her:

Internasjonal statistikk: Måling av veieffektivitet krever bedre datagrunnlag

Mens det finnes en rekke gode internasjonale statistikker og indikatorer for måling av trafikksikkerhet, trengs et langt bedre datagrunnlag for å kunne måle effektivitet på veinettet. Norge bør ha fokus på og være gode på begge områder.


- Det fokuseres ofte på sammenligning av veikvalitet i Norge opp mot andre land. For å ha et best mulig sammenligningsgrunnlag er vi avhengige av objektive og relevante internasjonale data. Det trengs et bredere og bedre datagrunnlag enn vi har i dag, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Torsdag adresserte hun disse problemstillingene under en internasjonal konferanse i Leipzig, i regi av International Transport Forum (ITF). Der møttes mer enn 50 transportministere, politikere, byråkrater, organisasjoner og journalister fra hele verden for å diskutere viktige transport- og samferdselspolitiske spørsmål.

Trenger harmoniserte, tilpassede definisjoner
Med utgangspunkt i norske forhold - også sett i et internasjonalt perspektiv - gjennomgikk Femoen hvilke kilder og hva slags datagrunnlag OFV har benyttet for å vurdere hovedveinettets effektivitet. Det er næringslivsundersøkelsen fra World Economic Forum (WEC), kvantitative veidata fra International Road Federation (IRF) og en rapport om faktisk reisetid utarbeidet av OFV som ligger til grunn for effektivitetsberegninger knyttet til det norske veinettet.
- Dette datagrunnlaget gir til sammen en klar indikasjon på at det norske veinettet er vesentlig mindre effektivt enn en rekke sammenlignbare land. Samtidig kan effektivitet også måles i et veinetts omfang og grad av finmaskethet, og her kommer Norge relativt godt ut. Det er behov for en harmonisert internasjonal definisjon av et hovedveinetts effektivitet, sier Femoen, som ønsker et samarbeid om å utarbeide en internasjonal effektivitetsindeks for veinett.
- Vi trenger et datagrunnlag og verktøy som kan gi en objektiv beskrivelse av effektiviteten på landets veinett. OFVs studie bør kunne brukes som en pilot i arbeidet med å få på plass et sett med internasjonale indikatorer og standarder å forholde seg til.

Blant verdens minst effektive veinett
Mye handler om å skaffe bedre data og så utnytte dem på beste måte - også fordi virkeligheten er ulik - avhengig av hvor og på hva slags vei man befinner seg.
- Det finnes mange svar på spørsmålet om vi har gode eller dårlige veier i Norge. Men det er ingen tvil om at mye gjenstår før vi har et komplett, trygt, effektivt og fremtidsrettet hovedveinett i Norge, sier Femoen, og beskriver dagens situasjon:
- Samtidig som vi er et av verdens tryggeste land å ferdes i, så har vi et av de minst effektive hovedveinettene i verden. Det er avgjørende for fremtidig vekst og velferd at Norge bindes sammen i trygge og effektive hovedveier. Det er et tankekors som både politikere og ansvarlige myndigheter på alle nivåer bør ta inn over seg, sier hun.

Effektivt veinett gir økt velferd
Et effektivt veinett er viktig i forhold til mange aspekter, blant annet miljø, framkommelighet, trafikksikkerhet og økonomisk vekst og velferd.
- Vi trenger et system som kan kombinere kvantitative og kvalitative data med tilpassede definisjoner. Det vil øke både påliteligheten og gyldigheten til data som skal beskrive veinettets effektivitet, sier Vilrid Femoen. Hun mener internasjonal transport-statistikk bør legge større vekt på veinettets utforming og kvalitet. Ikke minst fordi et effektivt hovedveinett bidrar til økonomisk vekst ved at regioner, landsdeler og landet som helhet knyttes sammen.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no