logo

Søk

Du er her:

Lønnsomhetsberegning må inkludere nasjonale mål

Lønnsomheten bergenes, men følger ikke prioriteringen i norsk veiutbygging, hevder forskere. - Verst er det at lønnsomhetsberegningene ikke speiler fundamentale overordnede, nasjonale mål, for eksempel i forhold til regional utvikling, mener OFV.

 

- I dagens analyser er bare noen av de overordnende målene, slik regjeringen har definert dem, beregnet. Da blir analysene ubrukelige som prioriteringsverktøy, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV.

Bredt beslutningsgrunnlag - synliggjøre konsekvenser
Nyttekostnadsanalyser skal gi et best mulig beslutningsgrunnlag og må beskrive konsekvensene av de beslutninger som fattes med hensyn til alle de transportpolitiske målene.
- Hvis ikke dette er på plass blir både beregningsgrunnlaget og resultatene man kommer fram til svært mangelfulle. Det kan vi ikke leve med, sier Femoen.
Hun understeker at det som er mest galt med dagens analyser, er at de kun tar hensyn til det man klarer å prissette, som tidsbesparelser og ulykkesreduksjon.
- Vi mener det er en grov unnlatelsessynd å utelate effekten på nasjonale mål som bedre pålitelighet og regional utvikling.

Lønnsomhet avgjørende i Sverige
I en artikkel i Aftenposten presenteres konklusjonene til en gruppe forskere som arbeider på vegne av Finansdepartementet. Forskerne viser til at lønnsomhet er avgjørende for prioritering av veiprosjekter i Sverige, mens det i Norge ikke er sammenheng mellom lønnsomhet og hvilke prosjekter som er med i Nasjonal transportplan.

Effekten på nasjonale transportmål viktigst
OFV har ved flere anledninger, blant annet i en høringsuttalelse til Finansdepartementet om samfunnsøkonomiske analyser, pekt på at det viktigste i slike analyser er effekten på de forskjellige nasjonale transportmålene. Og det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
Samfunnsøkonomiske analyser er verktøy som kan brukes til å belyse konsekvensene av ressursbruk i offentlig sektor, for eksempel i forbindelse med samferdselsprosjekter eller andre offentlige tiltak. Gjennom analysene skal man få oversikt over konsekvensene av planlagte tiltak - før man bestemmer seg for å iverksette tiltakene.
 

Les OFVs høringsuttalelse om samfunnsøkonomiske analyser her.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no