logo

Søk

Du er her:

Ny Oslofjordkryssing: Etterlyser nasjonale silingsprinsipper

Skal fremtidig kryssing av Oslofjorden skje via bro eller tunnel? Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for ny Oslofjord-kryssing er kommet til en siling av alternativer. OFV etterlyser vurderinger med et klart nasjonalt perspektiv, der pålitelighet og levetidskostnader prioriteres høyt.


Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt KVU-en som skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. I mandatet heter det blant annet at mulige jernbaneløsninger skal inkluderes, at nåværende Oslofjordtunnel ikke er et reelt alternativ til ferje og at regionale virkninger skal ha en sentral plass i vurderingene. Videre skal alle relevante forhold knyttet til transportspørsmål omhandles i KVU-en.

Nasjonale transportpolitiske mål
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som er representert i en ekstern referansegruppe, har kommet med flere innspill om silingskriterier til prosjektgruppen som ledes av Statens vegvesen. OFV legger vekt på at prosessen videre baseres på objektive silingskriterier med effekt på nasjonale, transportpolitiske mål.

Regionale transportmodeller ikke nok
I innspillene skriver OFV blant annet at «regionale transportmodeller fanger trolig ikke godt nok opp de lange transportene. Oppdraget fra SD gir føringer på at KVU-vurderingene skal ha spesiell fokus på næringslivets og godstransportens behov. Vi anbefaler derfor at man bruker nasjonale transportanalyser og ser på lange transportstrømmer fra Vestlandet og Sørlandet og videre ut av landet mot øst til Stockholm og Øst-Europa og mot sør til Gøteborg og kontinentet.»

Dette er hovedpunktene i OFVs innspill til prosjektgruppen:

  • Transportanalysen bør ha nasjonalt perspektiv
  • Transportanalysene bør fange opp trafikkmessige variasjoner
  • Vurdering av måloppnåelse: Alle de transportpolitiske målene bør med
  • Tiltakets kostnader: Politisk betalingsvilje er høy
  • Kostnadsnivå må ha med drift, vedlikehold og reinvesteringer


Hvilken løsning er mest pålitelig?
OFV mener vurdering av bro versus tunnel må fokusere på tiltakets pålitelighet i form av minst mulig stengning av krysningsløsningen. Det har så langt vært store utfordringer knyttet til stengning av dagens Oslofjordkrysning, og OFV viser til Nasjonal transportplan der bedre pålitelighet i transportsystemet er et sentralt mål.


Hvilken løsning har lavets kostnad over tid?
Det er vesentlige forskjeller i ulike veiobjekters levetidskostnader. Når ulike kryssingsalternativer skal vurderes må derfor kostnader knyttet til drift, vedlikehold og syklus for reinvestering med i regnestykket, mener OFV.

Og det er grunn til å minne om at det i forbindelse med dagens løsning via Oslofjordtunnelen, ikke ble gjort livssyklusvurderinger av bro versus tunnel. Tunneler har en vesentlig høyere kostnad i levetid enn broer.


Krav til riksveier
Avslutningsvis legger OFV vekt på at en ny Oslofjordkrysning på vei vil inngå i det statlige veinettet som skal betjene en nasjonal funksjon. Slike veier skal være raske og sikre, og OFV anbefaler at de legges utenom byer og tettsteder.
– Ikke minst er det viktig å tenke langsiktig, og vi anbefaler at det planlegges for 4-feltsvei med en gang, så kan den eventuelt bygges ut i to runder. Veien bør videre ha fysisk skille mellom kjøreretningene og høy fartsgrense. Dette vil også være i tråd med den nye regjeringens ambisjoner for dimensjonering av motorveier, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV.

 

Du kan lese hele notatet med kommentarer til hovedpunktene her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no