logo

Søk

Du er her:

Ny veipolitikk krever mot, vilje og valg

Det må tenkes nytt, og handles deretter. Norsk samferdsel trenger en visjon som viser vei for fremtiden og gir et nytt hovedveikart. Der store, lange veiprosjekter kan gi trygge og effektive veitransportkorridorer som binder land og regioner sammen. Det er å investere i framtiden, og det er blant hovedpunktene i OFVs forslag til en ny nasjonal veipolitikk.

 

- Nå må vi snu oss rundt, kikke ut over egne grenser og se hva vi kan lære av hvordan andre har løst tilsvarende oppgaver bedre enn oss. Vi trenger en tydelig og visjonær veipolitikk som handler om helhet og lange linjer. En visjon som forklarer hvorfor vi må binde landet sammen, og hvorfor vi trenger hovedveier, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

- Vi må ikke sky motorveier, men godta dem som en integrert del av et moderne samfunn som ønsker vekst, velferd og bosetting over hele landet. Det er noe av det vi ønsker å få på plass, og som vi konkretiserer i rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt», sier hun i forbindelse med lanseringen av den nye rapporten.

Tenke helhet og lange linjer
Femoen understreker at investering i vei er investering i fremtiden, og at dette perspektivet i lang tid har kommet i skyggen av diskusjoner om kroner og øre og antall utbygde kilometer.
- Nå må vi ta et skritt videre og tenke helhet. I dag fordeles midlene til veiformål over statsbudsjettet, og kontantprinsippet legges til grunn. Derfor foregår norsk veiutbygging stykkevis og delt med en rekke mindre prosjekter spredt ut over hele landet. For å få et hovedveinett som er til beste for nasjonen, må vi tørre å prioritere og satse på korridortankegangen. Veikorridorer som skaper effektive og trygge akser mellom nord og sør - øst og vest, sier Femoen.

Mangler visjon og helhetlig plan
- En samlende og nasjonal veivisjon er viktig for å sikre rett kurs i arbeidet med å skape et effektiv, trygt og tidsriktig veinett. Og for å gjøre visjon til virkelighet, trengs en helhetlig plan for kostnadseffektiv veiutbygging med god gjennomføringsevne, sier hun, og mener dagens system viser at vi ikke vurderer investering i vei som en viktig investering i fremtiden.

Mest mulig vei for pengene
Forslagene i rapporten underbygger tankegangen om at investering i vei er en viktig og helt nødvendig investering i fremtiden: en god og moderne infrastruktur bidrar til å styrke landets økonomi og konkurransekraft. For å få til dette, og for å sikre en rasjonell utbygging som gir mest mulig vei for pengene, bør en helhetlig finansiering ligge til grunn for hvert enkelt prosjekt. Da kan man komme vekk fra dagens system med en stykkevis og delt utbygging, og i stedet få prosjektfinansiering som gir en mer kostnadseffektiv gjennomføringsstruktur med god gjennomføringsevne.
- Dette må formaliseres og tas inn i de nasjonale styrings- og plandokumentene som skal sikre en god og fremtidsrettet veiutbygging. For investeringer i en god transportinfrastruktur, som vårt hovedveinett er selve ryggraden i, er et viktig virkemiddel for å sikre vekst og velstand i Norge, både lokalt og regionalt, sier Femoen.

Vei må synliggjøres som verdi
OFV tar utgangspunkt i at veiene i seg selv har en verdi, og at verdiøkningen må synliggjøres i et årlig kapitalregnskap. Det vil gi et annet bilde av norsk veiutbygging, som på grunn av dagens beregningsmodeller og lønnsomhetskalkulasjoner, innebærer at nesten alle veiprosjekter blir dømt som samfunnsøkonomisk ulønnsomme.
- Dette gir dårlige veier og flere bomprosjekter. Nå er tiden inne for å beregne den reelle og langsiktige nytten av bedre veier, regional utvikling inkludert, sier Femoen. For mernytten av vei-investeringer handler om den langsiktige effekten på regional utvikling - noe regjeringen ønsker å fremme.
- Men den langsiktige effekten investeringene i veinettet har er likevel ikke med i beregningene av samfunnsøkonomisk nytte. Sånn kan det ikke være, sier Femoen, som håper at OFVs forslag vil gi viktige innspill til politikere og andre i utformingen av fremtidens veipolitikk.

Les hele rapporten her.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV, telefon 951 61 369

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no