logo

Søk

Du er her:

Oslofjord-kryssing må ha nasjonalt og internasjonalt perspektiv

I forbindelse med planarbeidet for kryssing av Oslofjorden, ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU). For å sikre et nasjonalt og internasjonalt perspektiv i planarbeid og løsning, mener OFV at referansegruppen må utvides til å inkludere representanter for nettopp nasjonale og internasjonale aktører.

 

Det har Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gjort klart overfor Statens vegvesen.

- Vi ser at referansegrupper ofte domineres av regionale og lokale aktører og interessenter. Det blir alt for snevert. Spesielt i et så stort og viktig prosjekt som kryssing av Oslo-fjorden er det avgjørende at vi tenker både nasjonalt og internasjonalt for å sikre den beste og riktige løsningen, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.

Knytter oss til kontinentet
- Denne KVU-prosessen handler ikke bare om en vei som krysser en fjord. Det handler om en nasjonal hovedvei som binder sammen to internasjonale hovedveier, nemlig E 6 og E 18. Da kan man ikke ha en referansegruppe, som med unntak av NAF og OFV, kun er sammensatt av regionale og lokale aktører, sier Femoen.
Hun mener arbeidet med dette prosjektet gir Norge en meget god mulighet til å ta i bruk korridortankegangen.
- Europaveiene er dessuten del av hele det europeiske E-veinettet, som går over hele kontinentet. Da må vi ha et internasjonalt perspektiv på transportstrømmer og muligheter for fremtiden.

- Her kan vi virkelig tenke, planlegge og gjennomføre ut fra målet om å skape effektive vei-korridorer. Vi kan se linjene fra øst til vest, fra Svinesund til Agderbyene, og med det bygge på samme tankegang som preger de mest effektive veisystemer og korridorer i Europa, sier hun, og mener referansegruppens nåværende sammensetning vil føre til hovedfokus på regionale og lokale behov.
- På sikt vil få være tjent med det fordi det vil ivareta dagens regionale transportløsninger og strukturer framfor å se løsninger i et større perspektiv, mener Femoen.

Nasjonalt perspektiv
- I slike prosjekter skal det legges stor vekt på lokale, regionale og nasjonale behov. Men i dette tilfellet må vi se Norge og trafikken som områdene berører, i en internasjonal sammenheng. Da vil det for eksempel være naturlig å trekke inn representanter for NHO sentralt, Norges Lastebileier-Forbund sentralt, Naturvernforbundet, internasjonale transportselskaper i Norge og
nasjonale politikere fremfor regionale politikere, sier hun.

- Hvorfor er det viktig i slike prosjekter?

- Fordi det både vil gi referansegruppen en større tyngde, og fordi at man da kan sikre et bredest mulig perspektiv i det arbeidet referansegruppen skal utføre. Nå håper vi at vårt innspill blir fulgt opp av Statens vegvesen, sier Vilrid Femoen.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no