logo

Søk

Du er her:

Samferdselsutfordringer i kø

I april legges Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) fram - også kalt vårens mest spennende politiske dokument. Politiske signaler gir grunn til å forvente en sterkere satsing på å bedre veinettet mellom regionene for å redusere reisetiden. Den største spenningen er imidlertid knyttet til regjeringens satsingsnivå innen forfallet på veinettet.

 

Norge står overfor gedigne samferdselsutfordringer, og NTP vil beskrive hvordan regjeringen skal møte og løse utfordringene i årene fremover.
Satsing på et bedre veinett for å redusere reisetiden er i tilfelle svært positivt, og har vært en av OFVs fanesaker i mange år. Samlet sett blir noe av det aller viktigste i forhold til NTP å se i hvilken grad regjeringens forslag bidrar til en mer effektiv veitrafikk som igjen gir mindre skade på mennesker og miljø.

Bare i forhold til etterslep på veivedlikehold, har Statens vegvesen beregnet at det vil koste 25-40 milliarder kroner å fjerne forfall og utføre nødvendige fornyelser på riksveinettet. Regjeringen har ikke klart å stanse veksten i veiforfallet de sju årene den har hatt makten, noe den også har fått mye kritikk for av OFV.


Mange hensyn - store forventninger
- Vi tror regjeringen vil være opptatt av å balansere innsatsen i byene, der tog blir den store vinneren, med behovet for bedre veier mellom landsdelene. Samtidig er man nødt til å gjøre noe med det enorme vedlikeholdsetterslepet. Dette skal balanseres opp mot nye og nødvendige prosjekter, og her ser vi at bompenger har blitt en avgjørende medspiller, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
- Utfordringene er så mange og store at en økning i budsjettrammen på 45-50 prosent er realistisk. I tillegg til å stanse og redusere forfallet, bør regjeringens ambisjoner også innebære satsing på større prosjekter framfor å spre midlene. Dagens prosjektportefølje kan med fordel reduseres vesentlig fra over 50, mener Femoen.


Må pusse opp!
Selv om regjeringen har fått mye kritikk for manglende satsing på vedlikehold og stansing av forfallet, har det gjennom høst og vinter vært lite fokusert på dette i de politiske innleggene. Derfor frykter OFV at vedlikehold blir en taper i meldingen.
- Samtidig må vi forvente at forfallet stanses både på tunneler, bruer og asfaltdekker, og at alt kritisk forfall gjennomføres i første 4-årsperioden. Noe annet vil være uforsvarlig, og nå må man slutte med å utrede forfallet og faktisk gå i gang med arbeidet, sier Femoen.


Kortere planlegging - større prosjekter
I etatenes forslag til NTP legges det opp til å redusere planleggingstiden, og OFV tror regjeringen vil halvere planleggingstiden gjennom økt statlig planprosess. Det vil være et positivt bidrag til effektivisering, og i tråd med det OFV har arbeidet for i lang tid.
- Samtidig er det viktig å ta ut effektiviseringsgevinsten ved å samle investeringsmidlene i færre, store prosjekter. Det bør gjøres i et langt større omfang enn i dag, mener Femoen.

Politisk spill
Når det gjelder prosjektporteføljens sammensetning, tror OFV at den vil bli formet av et høyst politisk spill. OFV mener det eneste riktige er å etablere nasjonale prioriteringskriterier for å sikre en nasjonalt styrt og åpen beslutningsprosess i forhold til prioritering av prosjekter i veisektoren.
- Regjeringen bør velge de investeringsprosjektene som bidrar mest til å nå de transportpolitiske målene, og det er kritikkverdig at vi ikke får øye på prioriteringskriteriene, sier Vilrid Femoen.Dette er OFVs 10 viktigste innspill til regjeringen i forhold til NTP 2014-2023 (les OFVs kommentarer og forklaringer til hvert punkt ved å klikke på linken under):

1 Riksveinettet må utvikles i tråd med nasjonale, og ikke regionale, prioriteringer

2 De samfunnsøkonomiske beregningene må inkludere virkninger på regional utvikling

3 Forutsigbar, langsiktig finansiering

4 Tidshorisont må avklares og tydeliggjøres.

5 Årlig oppfølging per prosjekt, ikke i kr investert

6 Forfallet må tas igjen, standardkrav må innføres og løpende tilsyn utføres

7 Veitilsynet må videreutvikles

8 Økt fokus på redusert reisetid mellom landsdelene (denne kan løftes høyere!!)

9 Det bør defineres et overordnet Europaveinett som bringes i tråd med AGR-avtalen

10 Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å forbedre sine fylkesveier

 

Her kan du lese OFVs høringsuttalelse med forklaringer og kommentarer til hvert punkt.


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no