logo

Søk

Du er her:

Store og lange veiprosjekter må prioriteres

Veivedlikeholdet må prioriteres langt høyere, og det må satses på vesentlig lengre veiprosjekter. Det sier OFV i en høringsuttalelse om Nasjonal transportplan. Og for sikre effektive transportkorridorer som reduserer reisetiden mellom landsdelene, må et nytt hovedveikart lages.

 

- Når regjeringen har lagt fram det som kalles «tidens satsing på transportinfrastrukturen i Norge», kan vi ikke fortsette med en klattvis utbygging av veinettet. Nå må vi konsentrere oss om satsing på store og lange veiprosjekter. Det er lønnsomt, og det er nødvendig for å sikre et godt, trygt og effektivt hovedveinett som er dimensjonert for fremtiden, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
Dette er den klare meldingen fra OFV som i dag overleverer sin høringsuttalelse om Nasjonal transportplan (NTP) til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. Komiteen skal arbeide med regjeringens melding fram til behandling i Stortinget rett før sommerferien.
OFV viser i sin høringsuttalelse til en rekke svakheter i NTP, og etterlyser blant annet en felles håndtering av like utfordringer som finansiering av EU-krav, trasé og standardvalg.

Krever stans i forfall
OFV understreker enda en gang det enorme behovet for vedlikehold, oppgraderinger og investeringer i veinettet. Bare på riksveiene vil det koste mellom 25 - 40 milliarder kroner å fjerne forfallet.
- Med det nivået regjeringen legger opp til for å håndtere forfall og vedlikeholdsbehov, kommer vi aldri i mål. Å akseptere dette er det samme som å resignere. Det har ikke samfunnet vårt råd til, sier Femoen.
OFV vektlegger blant annet at det overordnede hovedveinettet bør defineres på nytt basert på nasjonale kriterier. Et overordnet hovedveinett på om lag 3.600 km, der 1.500-2.000 er firefelts motorvei vil dekke alle nord-sør- og øst-vestakser og utenlandsforbindelser. Utgangspunktet for 3.600 km vil si rene luftlinjer mellom de store byene, pluss 30 prosent.
Og når nesten 7.000 km av dagens riksveinett ikke overholder minstekravet til 8,5 meters bredde, så understeker det hvor viktig det er å ta tak i situasjonen. Å utbedre slik at kravet tilfredsstilles, er kostnadsberegnet til 500 milliarder kroner.

Bompenger gir klattvis utbygging
I forhold til bompenger viser OFV til at nasjonal bompengepolitikk i teorien er basert på lokalt initiativ til bompengefinansiering av statlige veier lokalt. Samtidig er det vanskelig å se at en lengre prosjektliste i meldingen er basert på lokalt initiativ når det i NTP går frem at prioritering av disse prosjektene er betinget av tilslutning til delvis bompengefinansiering.
Saken er omtalt i Aftenposten, og OFV mener at en konsekvens av bompengesystemet er at veiene blir bygget ut stykkevis og delt.
- Bompenger kan ikke styre nasjonal veiutbygging. De prosjektene som har størst effekt på de transportpolitiske målene må velges, ikke de prosjektene med størst potensial for bompenger, sier Femoen.

Prioritere - ikke gå vill i detaljer
- NTP har mange gode prinsipper og intensjoner. Men i NTP forsøker regjeringen å gjøre litt av alt ved til dels å imøtekomme alle behov og alle utfordringer over hele landet. Nå må vi fokusere på de overordnede, prinsipielle perspektivene og ikke gå oss vekk i alle detaljene, sier Vilrid Femoen.
- Alle forstår at man ikke kan løse alle utfordringer samtidig, noe må prioriteres opp og noe må vente. I arbeidet med behandlingen av NTP er det derfor viktig at alle gode krefter forenes for å få en optimal håndtering av et nasjonalt hovedveinett.

 

Følgende dokumenter viser helheten i OFVs innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan:

OFVs høringsuttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

OFV-utredningen fra Cambridge Systematics:
«Norwegian Road Network Strategic Assessment: Re-examining the estimation of Costs and Benefits of Investments in Road Transport in Norway»

OFV-rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt
 


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no