logo

Søk

Du er her:

Ulik veistandard betyr ulikt tjenestetilbud

For to år siden overførte staten 17.000 kilometer riksvei til fylkene, som ble ansvarlige for 44.200 kilometer fylkesvei. Veiforfallet øker i fylkene, og kan koste 75 milliarder kroner å rette opp. Regionreformen har verken gitt minstestandarder eller et uavhengig veitilsyn med ansvar for fylkesveiene. Dette fører til varierende veikvalitet og bekymrer OFV.

 


- Vi fryktet økende forfall, og krevde at veiene måtte settes ordentlig i stand før fylkene fikk ansvaret. Det skjedde ikke. I tillegg krevde vi innføring av minstestandarder på vei og klare føringer i forhold til drift og vedlikehold. Det venter vi fortsatt på, sier næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Vilrid Femoen.

Må sikre lik kvalitet på fylkesveinettet
- Norge kan ikke vente lenger på statlige minstestandarder for veiene. For å sikre et likt tjenestetilbud i landet - som veiene er en del av - bør det etableres statlige minstekrav og et uavhengig tilsynsorgan for fylkesveiene, sier hun, og peker på at fravær av krav og tilsyn samt rammeoverføringer alle trekker i retning av ulik tjenestekvalitet på tvers av fylkesgrenser.
- Ingen regjering burde være bekjent av et ulikt tilbud til befolkningen. Vi savner en politikk som sikrer et fylkesveinett som er like pålitelig, sikkert og godt vedlikeholdt over hele landet. Det vil være et viktig grep for opprettholde bosettingsmønsteret og sikre størst mulig nasjonal verdiskapning, slik regjeringen ønsker, sier Femoen.

Gedigent fylkesveiforfall
OFV fryktet nettopp et økende forfall av et allerede nedslitt veinett, og at det ikke ville følge nok penger med reformen til å ta igjen det forsømte vedlikeholdet, som da var beregnet til rundt 10 milliarder kroner. Nå er fylkesveiforfallet beregnet til å koste mellom 45 og 75 milliarder kroner å rette opp. Situasjonen blir ikke bedre av at Statens vegvesen har beregnet at det vil koste mellom 20 og 40 milliarder kroner å ta igjen det kritiske forfallet på riksveiene.

Tungt ansvar å bære
Stoltenberg-regjerningen pekte selv på mulige negative konsekvenser av reformen. Blant annet fryktet den svekket mulighet til å se hensynet til transportbrukerne over hele landet i sammenheng, og at NTP som styringsdokument kunne bli svekket. Ikke minst innså regjeringen at kvaliteten på veiene kunne bli forskjellig, og man drøftet i svært liten grad tiltak som kunne gjøre situasjonen bedre.
Og slik har det gått: Veiene har blitt dårligere, og forfallet bare fortsetter å øke.
- Det som før så ut til å være vanskelig å ta igjen, kan nå virke nærmest umulig. Derfor haster det å få på plass krav til kvaliteten på fylkesveiene og utarbeide en plan for tidenes krafttak for å rette opp forfallet. Det vil bli tungt å bli utpekt til ansvarlig for et rasert regionalt veinett i en sterk og moderne stat som Norge, sier Femoen.


FAKTA OM FYLKESVEIFORFALLET
• Samlet estimert behov for å ta igjen forfallet: 45 - 75 milliarder kroner
• Det utgjør 1,0 - 1,7 millioner kroner for hver kilometer - eller 1.000 - 1.700 kroner for hver meter
• Forfallet fordeler seg på fundament og dekke (35 prosent), tunneler (24 prosent), bru og kai (17 prosent), utstyr/miljøtiltak (14 prosent) og drenering (11 prosent).

Kilde: Statens vegvesen
 

 

Forfallet på fylkesveiene i kr pr m vei - i tall:
Finnmark: 1.322 Troms: 2.011 Nordland: 1.900 Nord-Trøndelag: 486 Sør-Trøndelag: 799
Møre og Romsdal: 1.801 Sogn og Fjordane: 1.544 Hordaland: 2.232 Rogaland: 989
Vest-Agder: 1.234 Aust-Agder: 979 Telemark: 1.600 Vestfold: 784 Buskerud: 1.825
Oppland: 499 Hedmark: 497 Akershus: 650 Østfold: 743


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no