logo

Søk

Du er her:

Veivedlikehold – Arbeiderpartiets taper

Arbeiderpartiet ønsker å satse på transportkorridorene, hovedveiene mellom landets store byer, og gjeninnfører stamveibegrepet. Det framkommer av partiets samferdselspolitiske program, og OFV er tilfreds med signalene. Men veivedlikeholdet - som lider kraftig under manglende prioritering - forblir en taper.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske program trekker opp hovedlinjene for de neste fire årene, og partiet viderefører i stor grad gjeldende politikk.
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener det er mye positivt i Aps samferdselspolitiske program, men savner konkrete løfter, blant annet i forhold til vedlikehold. Her trengs svært store beløp for å hindre videre forfall - og dermed enda større bevilgninger for å rette opp senere. Statens vegvesen har beregnet at det på riksveiene alene vil kreve mellom 20 og 40 milliarder kroner å ta igjen det kritiske forfallet.
Nå venter OFV i spenning på hvilke prioriteringer regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram i april.


Veivedlikehold må garanteres
- I Arbeiderpartiets nye samferdselspolitiske program vil veivedlikehold fortsatt være taperen. Det er dramatiske signaler når forfallet har økt hvert år siden regjeringen overtok. Blant mange viktige samferdselspolitiske løft for framtiden, står veivedlikehold svært sentralt. Her trenger samfunnet konkrete løfter, og Arbeiderpartiet og regjeringen har en fin mulighet til vise at de mener alvor ved å ta tak, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV.
- Vi skulle gjerne sett at Arbeiderpartiet virkelig kunne vise vei ved å love innføring av bindende minstestandarder til vedlikehold av veinettet. Det er nødvendig for å sikre et likeverdig tjenestetilbud over hele landet - slik det bør være.

Stamveinett og prosjektfinansiering
OFV er svært fornøyd med at Ap vil prioritere transportkorridorene, det vil si hovedveiene mellom våre store byer. Videre er OFV positiv til prosjektfinansiering gjennom egne poster for de store prosjektene, og tror det kan bidra til økt korridorutbygging.
- Vi er glade for at Arbeiderpartiet igjen tar i bruk stamveibegrepet, og mener det er riktig å satse på et stamveinett. Det skal være et overordnet hovedveinett av høy kvalitet som binder landsdelene sammen, sier Femoen, som samtidig savner konkrete mål for effektivitet, redusert reisetid, og trafikksikkerhet på stamveinettet.
-Her skulle vi gjerne sett at partiet var villig til å strekke seg mot et løfte som kunne gi et sammenhengende stamveinett mellom de fire-fem største byene innen et bestemt antall år.

Mangler bilpolitikk
OFV mener det er svært positivt at Arbeiderpartiet vil etablere et sammenhengende sykkelveinett, men savner en konkretisering av når et slikt nett kan forventes ferdig.
Fortsatt nedgang i de alvorlige ulykkene og tiltak mot vei og trafikant er også prioritert, men OFV skulle gjerne sett at partiet fokuserte på en målrettet og forutsigbar bilpolitikk som bidrag til færre drepte og hardt skadde.
- I NTP vil bilparken gi det største bidraget til å nå trafikksikkerhetsmålene. Aps program mangler rett og slett en bilpolitikk. Nå har de en god mulighet til å gjøre noe med det, sier Vilrid Femoen.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no