logo

Søk

Du er her:

Vil styrke veisatsingen

OFV har lenge påpekt gapet mellom investeringer og hva som faktisk må til for å sikre et trygt, godt og effektivt veinett. Det trengs både nytenkning og en nasjonal veipolitikk som prioriterer store og lange veiprosjekter framfor klattvis utbygging. En ny regjering vil gi veipolitikken nødvendige løft.

 

Både valgkamp og partiprogrammer viser at politikere har innsett at det er et stort gap, og behov for en langt større satsing enn dagens veipolitikk legger opp til.
Og med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, vendes samferdselspolitikken i deres retning. Det innebærer trolig etablering av et eget veiselskap for investeringer og vedlikehold av infrastrukturen på veinettet. Videre blir det antakelig mer bruk av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) i forbindelse med veiprosjekter. Regjeringsskiftet vil trolig også innebære en større satsing på store og lange veiprosjekter - i tråd med det Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har etterlyst lenge.


Mye mangler
OFV har i mange år har vært en viktig pådriver i norsk veipolitikk, og fått gjennomslag for mange tanker om hvordan den nasjonale veipolitikken best kan utformes. Men fortsatt mangler mye, både minstestandarder og et sikkert hovedveinett med effektive transportkorridorer som binder landet sammen. Regjeringsskiftet kan åpne for en langt kraftigere satsing på alt fra veivedlikehold til veibygging i årene framover.


Økonomisk og samfunnsmessig gevinst
OFV har lagt stor vekt på viktigheten av å komme bort fra dagens klattvise veiutbygging. Ved å satse på lange og store prosjekter framfor å bygge kort og smått, spares både mye tid og store summer. En slik omlegging vil være å tenke helhetlig og se riksveipolitikken i et nasjonalt perspektiv - noe av det viktigste OFV har arbeidet med de siste årene.


Politikerne har muligheten nå
– Et solid faktagrunnlag, utrettelig innsats og gjentatt argumentasjon over lang tid. Det er årsaken til vi i dag møter større forståelse for våre viktigste saker blant beslutningstakere, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV.  
– Gjennom valgkampen så vi at veipolitikk og samferdsel fikk stor oppmerksomhet, og mange politikere i nøkkelposisjoner etterlyste det vi har pekt på i en årrekke. Dette gleder oss, og vi er spente på hva og hvordan den kommende regjeringen vil prioritere. Nå har politikerne en glimrende anledning til virkelig å vise at de kan gjøre ord til handling, sier hun.


Fra forslag til vedtak?
– Sett i et nasjonalt perspektiv, så har den kommende samferdselsministeren en unik mulighet til å gjennomføre veipolitiske beslutninger av stor betydning hele landet, sier Femoen. Hun viser blant annet til at OFV sammen med medlemmene har vært en sentral pådriver i forhold til forslaget om innføring av bindende minstestandarder for veinettet. Forslaget ble oversendt samferdselsministeren fra Vegdirektoratet for mer enn et år siden, men ligger fortsatt på ministerens bord uten at noe har skjedd.
– Det er et viktig forslag, for norsk veistandard bør være forutsigbar og sikre alle innbyggere et like godt tilbud uansett hvor i landet man bor. Herved er den kommende ministeren invitert til å ta utfordringen, sier Vilrid Femoen.


OFV, ny regjering og samarbeidspartiene
OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og sammen med medlemmene foreslå bedre løsninger, er fulgt.
Dette har OFV oppsummert i et eget notat, der også partienes ideologi, kjernesaker og OFV-relaterte saker synliggjøres: Har vi fått gjennomslag for våre forslag i partiprogrammene? I hvor stor grad kan vi vente oss en ny regjeringsplattform i tråd med våre anbefalinger?

Hensikten med notatet er å se nærmere på veipolitikken til partiene som vil danne regjering og inngå et forpliktende samarbeid, for å kunne si noe om utfallet av forhandlingene.
Gjennomgangen gir også en indikasjon på hvilket gjennomslag OFV har hatt på enkeltsaker overfor de fire partiene. Dette kan igjen gi føringer for hva OFV bør arbeide tyngst med i neste fireårsperiode.


Les notatet her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no