logo

Søk

Vil vise vei

Over påske legger regjeringen fram stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP). Omtrent samtidig vil OFV legge fram en egen rapport med forslag til konkrete tiltak for å sikre en effektiv og framtidsrettet nasjonal veipolitikk.

 

Sentralt i rapporten fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), står målet om et nasjonalt hovedveinett som sikrer et effektivt, trygt og likeverdig tjenestetilbud - uavhengig av hvor i landet man bor.

Helt - ikke stykkevis og delt
Norsk veiutbygging er preget av å være stykkevis og delt gjennom en lang rekke små og spredte prosjekter. Motstykket, som OFV går inn for, er å satse på større korridorprosjekter som kan binde byer og regioner tettere sammen på en mer økonomisk lønnsom og effektiv måte.
Rapporten presenterer en rekke konkrete anbefalinger, og ser blant annet norsk veipolitikk opp mot eksempler fra andre europeiske land som i løpet kort tid har effektivisert sin infrastruktur både raskere og mer rasjonelt enn hva tilfellet er i Norge.

Smartere utbygging og prioritering
I forkant av at regjeringen legger fram NTP, vil OFV presentere hovedpunkter fra rapporten for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og veimyndigheter.
- Vi håper rapporten vil få en sentral plass i debatten om nasjonal veipolitikk framover. Hovedveinettet er avgjørende for fremtidig vekst og velferd i landet. Hvis våre anbefalinger følges vil vi sikre en smartere utbygging og prioritering av det nasjonale hovedveinett som både er tidsriktig, sikkert og effektivt. Samtidig får befolkning og næringsliv et likeverdig tilbud hva gjelder veinett, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.

Rapporten, som er initiert og forankret av organisasjonens styre og laget i samarbeid mellom flere av OFVs medlemmer, vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene ofv.no så snart den er klar og presentert.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no